Komisja Finansów Publicznych

11
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

9 listopada 2017

Komisja Finansów Publicznych /FPB/ rozpatrzyła wniosek i poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 1946).
W czasie drugiego czytania zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu i 7 poprawek. Komisja wnosi o odrzucenie wniosku i poprawek.
Poprawki dotyczyły:
– zmniejszenia wydatków o kwotę 1.500.000 tys. zł w zakresie dokapitalizowania Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu budżetu państwa,
– zmniejszenia wydatków o kwotę 1.900.000 tys. zł w zakresie wydatków na zakup i objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek prawa handlowego z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu budżetu państwa,
– zmniejszenia wydatków o kwotę 980.000 tys. zł w zakresie zrekompensowania ubytku wpływów abonamentowych za lata 2010-2017 z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu budżetu państwa,
– zmniejszenia wydatków na działalność radiową i telewizyjną o kwotę 980.000 tys. zł z przeznaczeniem na utworzenie nowych rezerw celowych, pierwszej pn. „Środki na podwyżki wynagrodzeń dla lekarzy stażystów i rezydentów” w kwocie 950.000 tys. zł, drugiej pn. „Środki na leczenie kobiet z mutacją genów BRCA1 i BRCA2 w zakresie refundacji świadczeń podwójnej mastektomii z jednoczesną rekonstrukcją piersi” w kwocie 30.000 tys. zł,
– zmniejszenia wydatków na działalność radiową i telewizyjną o kwotę 980.000 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w wysokości 350.000 tys. zł, dofinansowanie Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 600.000 tys. zł oraz na utworzenie nowej rezerwy celowej „Środki na leczenie kobiet z mutacją genów BRCA1 i BRCA2 w zakresie refundacji świadczeń podwójnej mastektomii z jednoczesną rekonstrukcją piersi” w kwocie 30.000 tys. zł,
– zmniejszenia wydatków o kwotę 900.000 tys. zł w zakresie prowadzenia procesów restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu budżetu państwa.
Sprawozdawca – poseł Jacek Sasin (PiS).

Komisja rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (druki nr 1944 i 1983).
W czasie drugiego czytania zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu i 1 poprawkę. Komisja wnosi o odrzucenie wniosku i poprawki.
Poprawka dotyczyła zwiększenia wydatków na wynagrodzenia dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury.
Sprawozdawca – poseł Maria Zuba (PiS).

Komisja kontynuowała rozpatrywanie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) w zakresie określonym postanowieniem Marszałka Sejmu z dnia 10 października 2017 r.:
Komisja rozpatrzyła opinię Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
Komisja Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej w rozpatrywanym zakresie.
Opinię przedstawił poseł Grzegorz Wojciechowski (PiS), koreferat poseł Andrzej Kosztowniak (PiS).

Komisja rozpatrzyła opinię Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
Komisje Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy budżetowej w rozpatrywanym zakresie.
Opinię przedstawił poseł Grzegorz Adam Woźniak (PiS), koreferat poseł Jerzy Bielecki (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Energii – Grzegorz Tobiszowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Teresa Czerwińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Katarzyna Głowala oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju – Adam Hamryszczak.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja kontynuowała rozpatrywanie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) w zakresie określonym postanowieniem Marszałka Sejmu z dnia 10 października 2017 r.:
Komisja rozpatrzyła opinię Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.
Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej w rozpatrywanym zakresie.
Opinię przedstawił poseł Wiesław Krajewski (PiS), koreferat poseł Zbigniew Biernat (PiS).

Komisja rozpatrzyła opinię Gospodarki i Rozwoju.
Komisja Gospodarki i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej w rozpatrywanym zakresie. Jednocześnie Komisja Gospodarki i Rozwoju wnosi o zwiększenie funduszu wynagrodzeń Urzędu Dozoru Technicznego o 7500 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 88 dodatkowych etatów. Środki na ten cel mają pochodzić z wypracowanych ponad plan dochodów Urzędu.
Opinię przedstawił poseł Andrzej Gawron (PiS), koreferat poseł Wojciech Murdzek (PiS).

Komisja rozpatrzyła opinię Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Gospodarki i Rozwoju.
Komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Gospodarki i Rozwoju pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy budżetowej w rozpatrywanym zakresie. Jednocześnie Komisje wnoszą o dodatkowe środki w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. dla Urzędu Patentowego RP – część budżetowa 61, dział 750, rozdział 75001, w wysokości 9393 tys. zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4296 tys. zł (§ 4010 – 1522 tys. zł dla ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich, § 4010 – 418 tys. zł dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, § 4020 – 1651 tys. zł dla członków korpusu służby cywilnej, § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 617 tys. zł, § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 88 tys. zł) i wydatki bieżące pozapłacowe – 5097 tys. zł (§ 4000 – 4847 tys. zł, § 4270 – 250 tys. zł).
W tym celu należy dokonać zwiększenia dochodów państwowych jednostek budżetowych w części 61 – Urząd Patentowy RP (dział 750 – administracja publiczna, § 069) z kwoty 68.000 tys. zł do kwoty 77.393 tys. zł. Zwiększone dochody jednostka ta jest w stanie wypracować w toku realizacji budżetu.
Komisje zwracają również uwagę na potrzebę zwiększenia wydatków w części budżetowej 64 – Główny Urząd Miar o kwotę 21.000 tys. zł z przeznaczeniem na: strategiczne zakupy inwestycyjne, wynagrodzenia dla pracowników terenowej służby miar i probiernictwa oraz wydatki bieżące.
Opinię przedstawiła poseł Urszula Rusecka (PiS), koreferat poseł Ewa Szymańska (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Paweł Szrot, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii – Grzegorz Tobiszowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Teresa Czerwińska, prezes Urzędu Patentowego RP – Alicja Adamczak, prezes Głównego Urzędu Miar – Władysław Lewandowski, prezes Agencji Rezerw Materiałowych – Janusz Turek, prezes Urzędu Regulacji Energetyki – Maciej Bando, prezes Urzędu Dozoru Technicznego – Andrzej Ziółkowski oraz dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji – Lucyna Olborska.