Komisja Finansów Publicznych

12
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

15 listopada 2017

 

Komisja Finansów Publicznych /FPB/ pozytywnie zaopiniowała wniosek Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2017.
Zmiany polegają na przeznaczeniu ponadplanowych dochodów z tytułu wpłat pracodawców na zwiększenie kosztów realizacji zadań oraz przeniesieniu wydatków pomiędzy poszczególnymi pozycjami planu finansowego PFRON na 2017 r.

Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1965).
Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Piotr Nowak.
Projekt dotyczy stworzenia ram prawnych dla realizacji dwóch projektów strategicznych przewidzianych w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju dotyczących m.in. wprowadzenia trwałego, systemowego instrumentu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw oraz utworzenia dla nich systemu gwarancyjnego.
Komisja przyjęła poprawki o charakterze redakcyjno-legislacyjnym.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Gabriela Masłowska (PiS).

Komisja rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1930).
Projekt wprowadza do ustawy o podatku CIT regulację umożliwiającą ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych upublicznienie informacji zawierającej dane podatkowe podatników, których przychody w roku poprzednim przekroczyły wyrażoną w złotych kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro. Dotyczyć to także będzie podatników działających w formie podatkowej grupy kapitałowej.
Komisja przyjęła poprawki o charakterze redakcyjnym.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Artur Soboń (PiS).

Na kolejnym posiedzeniu Komisja skierowała rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1963) do podkomisji stałej do spraw monitorowania systemu podatkowego, której przewodniczy poseł Andrzej Szlachta (PiS).
Projekt dotyczy wprowadzenia regulacji w zakresie opodatkowania akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych, tj. płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich, a także objęcia tych wyrobów obowiązkiem oznaczania znakami akcyzowymi.

Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 1964).
Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej – Paweł Cybulski.
Projekt ma na celu zapewnienie efektywnego i optymalnego ekonomicznie zarządzania zasobami i systemami informatycznymi będącymi w dyspozycji resortu finansów.
Komisja przyjęła poprawki legislacyjne.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Marek Polak (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Wiesław Janczyk.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja kontynuowała rozpatrywanie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) w zakresie określonym postanowieniem Marszałka Sejmu z dnia 10 października 2017 r.
Komisja rozpatrzyła opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej w rozpatrywanym zakresie. Przedstawiono również zgłoszone zdania odrębne zakładające:
– w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 35 – Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zmniejszenie wydatków o kwotę 100.000 tys. zł (dotacje i subwencje), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 12 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej (wydatki bieżące jednostek budżetowych),
– w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 35 – Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zmniejszenie wydatków o kwotę 50.000 tys. zł (dotacje i subwencje), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 85 – Budżety wojewodów na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego (rozdz. 01022, wydatki bieżące jednostek budżetowych, proporcjonalnie we wszystkich województwach),
– w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 35 – Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zmniejszenie wydatków o kwotę 100.000 tys. zł (dotacje i subwencje), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 85 – Budżety wojewodów na pozostałą działalność (rozdz. 01095, dotacje i subwencje, proporcjonalnie we wszystkich województwach) na stworzenie funduszu odszkodowań szkód łowieckich dla rolników.
W zastępstwie posła Jerzego Małeckiego (PiS) opinię przedstawił przewodniczący Komisji – poseł Jacek Sasin (PiS). Koreferat przedstawiła poseł Genowefa Tokarska (PSL).

Komisja rozpatrzyła opinię Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej w rozpatrywanym zakresie.
Opinię i koreferat przedstawił poseł Jerzy Gosiewski (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Teresa Czerwińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Mariusz Gajda, p.o. prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej – Iwona Koza, zastępca prezesa Państwowej Agencji Atomistyki – Ewa Paluch, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Krzysztof Szymborski oraz zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Waldemar Sochaczewski.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja kontynuowała rozpatrywanie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) w zakresie określonym postanowieniem Marszałka Sejmu z dnia 10 października 2017 r.
Komisja rozpatrzyła opinię Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej w rozpatrywanym zakresie. Jednocześnie Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przedłożyła propozycję poprawki zmniejszającej o 10.000 tys. zł wydatki majątkowe w części budżetowej 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwiększającej o tę kwotę wydatki w części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, z przeznaczeniem na Program Polityki Zdrowotnej – Narodowy Program Alzheimerowski. Ponadto Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka wniosła o zwiększenie wydatków w części budżetowej 88 – Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury o kwotę 48.510 tys. zł z przeznaczeniem na zatrudnienie 300 asystentów prokuratora, zatrudnienie analityków kryminalnych, ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, wzrost wynagrodzeń pracowników prokuratury oraz na wydatki na koszty postępowań prokuratorskich.
W dyskusji omówiono następujące kwestie:
– wynagrodzenia pracowników sądów i prokuratury,
– zakup siedziby dla Prokuratury Krajowej,
– stworzenie nowych etatów dla asystentów prokuratora i analityków kryminalnych,
– koszty prowadzenia postępowań przygotowawczych,
– koszty remontu siedziby Rzecznika Praw Obywatelskich.
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Michał Wójcik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Teresa Czerwińska, rzecznik praw obywatelskich – Adam Bodnar, pierwsza prezes Sądu Najwyższego – Małgorzata Gersdorf, prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Jarosław Szarek, zastępca Prokuratora Krajowego – Agata Gałuszka-Górska, wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego – Jan Rudowski, generalny inspektor ochrony danych osobowych – Edyta Bielak-Jomaa oraz wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa – Piotr Raczkowski.