Komisja Finansów Publicznych

18
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

22 listopada 2017

Komisja Finansów Publicznych /FPB/ rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1945).
Regulacje projektu ustawy mają charakter komplementarny do projektu ustawy budżetowej na 2018 r. (druk na 8176). Propozycje zmian niektórych ustaw znajdują odzwierciedlenie w kwotach ujętych w projekcie budżetu państwa na przyszły rok lub wiążą się z prawidłową realizacją ustawy budżetowej na rok 2018.
Komisja przyjęła poprawki polegające m.in. na:
– zwiększeniu wydatków Kancelarii Sejmu o 14 310 tys. zł w związku z realizacją nowych zadań,
– zwiększeniu limitu wydatków NSA o 2717 tys. zł w związku ze zwiększeniem zatrudnienia,
– zwiększeniu wydatków sądów powszechnych o 39 551 tys. zł w związku ze wzrostem wynagrodzeń,
– zwiększeniu wydatków Kancelarii Prezydenta o 3420 tys. zł w związku ze zwiększeniem zatrudnienia związanym z realizacją nowych zadań,
– zwiększeniu wydatków Kancelarii Senatu o 1700 tys. zł w związku ze wzrostem wynagrodzeń wynikającym z realizacji zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą,
– ustaleniu limitu wydatków budżetowych Narodowego Instytutu Wolności do kwoty 33 600 tys. zł na 2018 r. w związku z dodatkowymi zadaniami,
– dopuszczeniu możliwości zwiększenia wynagrodzeń w agencji płatniczej dla Wspólnej Polityki Rolnej, jeżeli wynika to z konieczności zapewnienia obsługi informatyczno-administracyjnej nowych zadań w zakresie WPR.
Zgłoszono wniosek mniejszości polegający na skreśleniu art. 35 dotyczącego zmian w ustawie Prawo łowieckie w zakresie pochodzenia środków Funduszu Odszkodowawczego.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Maria Zuba (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – Michał Dworczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Jerzy Materna, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Michał Wójcik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu – Jarosław Stawiarski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Teresa Czerwińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Marzenna Drab, szef Kancelarii Sejmu – Agnieszka Kaczmarska, szef Kancelarii Senatu – Jakub Kowalski, szef Kancelarii Prezydenta – Halina Szymańska oraz szef Kancelarii Prezesa NSA – Zbigniew Dyzio.