Komisja Finansów Publicznych

08
Luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

5 grudnia 2017

Komisja Finansów Publicznych /FPB/ rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 2045).
Projekt ma na celu m.in.: sfinansowanie dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia na powstałe w trakcie roku 2017 nadwykonania świadczeń gwarantowanych, wysokospecjalistycznych oraz wynikłych z zawartych wcześniej umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, sfinansowanie dotacji celowej dla Funduszu Reprywatyzacji na 2017 rok, przeznaczenia dodatkowych środków z budżetu państwa na Fundusz Termomodernizacji i Remontów oraz zwiększenie dotacji celowej dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Komisja przyjęła poprawki dotyczące zwiększenia środków na Fundusz Reprywatyzacji, dofinansowania Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na utrzymanie rezerw strategicznych węgla kamiennego, dofinansowania zadań operacyjno-technicznych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dofinansowania Fundacji Dziedzictwa Kulturowego w Warszawie, z przeznaczeniem na renowację cmentarza żydowskiego położonego przy ul. Okopowej w Warszawie, oraz wydłużenia terminu możliwości ustalenia w drodze rozporządzenia Rady Ministrów wykazu oraz planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2017.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Maria Zuba (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Energii – Grzegorz Tobiszewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Jerzy Materna, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Teresa Czerwińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Katarzyna Głowala, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju – Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Paweł Lewandowski, prezes Agencji Rezerw Materiałowych – Janusz Turek, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia – Maciej Miłkowski oraz zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Tomasz Nowakowski.