Komisja Finansów Publicznych

13
Kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

6 lutego 2018

Komisja Finansów Publicznych /FPB/ skierowała rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2191) do podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych, której przewodniczy Jan Szewczak (PiS).
Projekt ma na celu dokonanie niezbędnych zmian krajowego porządku prawnego w związku z wejściem w życie europejskich regulacji dotyczących rynku kapitałowego, w tym przede wszystkim dyrektywy MIFID 2 i rozporządzenia MIFIR dotyczących rynków instrumentów finansowych.

Komisja skierowała rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2225) do podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych, której przewodniczy Jan Szewczak (PiS).
Projekt ma na celu dostosowanie krajowych regulacji dotyczących sposobu świadczenia usług płatniczych do postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa PSD2), zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającej dyrektywę 2007/64/WE.
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Leszek Skiba.