Komisja Finansów Publicznych

25
Kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

21 lutego 2018

 

Komisja Finansów Publicznych /FPB/ uzupełniła skład osobowy podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia: poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów (druk nr 729), przedstawionego przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej projektu ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki (druk nr 811), poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej (druk nr 877).
Do składu podkomisji zostali wybrani posłowie: Tadeusz Cymański (PiS), Jerzy Gosiewski (PiS) oraz Sylwester Tułajew (PiS).

Komisja rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (druk nr 2233).
Projekt określa zasady i tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także inne środki służące ochronie interesu publicznego.
Projekt wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE.
Komisja przyjęła poprawki legislacyjne, redakcyjne i językowe.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Andrzej Szlachta (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Leszek Skiba.