Komisja Finansów Publicznych

21
Czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

12 kwietnia 2018

Komisja Finansów Publicznych /FPB/ pozytywnie zaopiniował wniosek Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018.
Wniosek przedstawił wiceprezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Tomasz Maruszewski.
Zmiany zawarte we wniosku polegają na przesunięciu wydatków pomiędzy poszczególnymi pozycjami planu i obejmują zmniejszenie ich wysokości o kwotę 14 369 tys. zł w opozycjach: wynagrodzenia bezosobowe, wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne, oraz zwiększenie środków o kwotę 14 369 tys. zł w pozycjach: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup usług oraz pozostałe.

Komisja przyjęła propozycje tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Ministra Finansów w sprawie zmiany w planie finansowym Funduszu Reprywatyzacyjnego na 2018 rok.
Wniosek przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Paweł Cybulski.
Pierwsza zmiana polega na zwiększeniu w części A w pkt 1.7 – Udzielanie przez Skarb Państwa pożyczek na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz przedsiębiorców, w stosunku do których osoby te są przedsiębiorcami, z zaplanowanej kwoty 100 000 tys. do kwoty 250 000 tys. zł w związku z niewykorzystaniem w 2017 r. kwoty 150 000 tys. zł przez pożyczkobiorcę – Telewizję Polską S.A., kwoty 150 000 tys. zł pożyczki.
Druga zmiana polega na zwiększeniu w części A w pkt 1.6 – Nabycie lub objęcie przez Skarb Państwa akcji spółek publicznych lub akcji spółek kapitałowych, w stosunku do których spółka publiczna jest przedsiębiorcą dominującym, z zaplanowanej kwoty 300 000 tys. zł do kwoty 600 000 tys. zł w związku z ewentualnym sfinansowaniem objęcia przez Skarb Państwa udziałów pewnej spółki, której nazwy nie można podać do publicznej wiadomości w związku z tym, że jest ona notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Ponadto wniosek zakłada zmniejszenie kosztów planowanych na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego oraz odsetki z kwoty 859 300 tys. zł do kwoty 690 300 tys. zł w związku z niższą od planowanej ich realizacją.