Komisja Finansów Publicznych

09
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

8 maja 2018

Komisja Finansów Publicznych /FPB/ rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk nr 2291 i 2291-A).
Projekt ma na celu złagodzenie przepisów, które zaczęły obowiązywać od dnia 1 stycznia 2018 r. na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 27 października 2017 r., dotyczących między innymi środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku lub darowizny.
Komisja przyjęła poprawki o charakterze legislacyjno-redakcyjnym.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Gabriela Masłowska (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów –Paweł Gruza.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2455).
Senat zaproponował 39 poprawek. Komisja wnosi o ich przyjęcie.
Poprawki polegały m.in. na:
– dodaniu przepisu nakazującego Komisji Nadzoru Finansowego informowanie podmiotu występującego o interpretację o uznaniu materii, która ma być przedmiotem interpretacji, za szczególnie skomplikowaną i o wydłużeniu do 45 dni terminu na wydanie tej interpretacji,
– zmianie przepisu z którego wynika, iż KNF ma sprawować nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących rozpatrywania reklamacji, a nie tylko kontrolę ich przestrzegania.
Sprawozdawca – poseł Jan Szewczak (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Leszek Skiba.