Komisja Finansów Publicznych

10
Sierpień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

5 czerwca 2018

Komisja Finansów Publicznych /FPB/ pozytywnie zaopiniowała wniosek Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmian w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2018.
Uzasadnienie wniosku przedstawili: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Zbigniew Król oraz p.o. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia – Andrzej Jacyna.
Wniosek ma m.in. na celu zwiększenie składki należnej brutto równej przypisowi składki, zwiększenie kosztów poboru i ewidencjonowania składek oraz zwiększenie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej.
Przesłanką zmiany planowanych przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2018 jest aktualizacja prognozy przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2018, sporządzona na podstawie danych statystycznych o liczbie osób płacących składki i przypisie składek na ubezpieczenie zdrowotne faktycznie zrealizowane w roku 2017.
Wzrost kosztów poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS o 1 443 tys. zł wynika z planowanego zwiększenia przychodów ze składki należnej od ZUS o kwotę 571 291 tys. zł i założonej identyfikacji składek z ZUS na poziomie 100%.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmian w planie finansowym Polskiej Agencji Kosmicznej na rok 2018.
Uzasadnienie wniosku przedstawił sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Paweł Szrot.
Wniosek ma na celu dokonanie zamian przychodów i kosztów Polskiej Agencji Kosmicznej oraz odpowiednio dochodów i wydatków w 2018 r. na łączną kwotę 283 tys. zł.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rok 2018.
Uzasadnienie wniosku przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki.
Wniosek ma na celu zwiększenie planowanych na 2018 r. przychodów z kwoty 1 830 587 tys. zł od kwotę 15 000 tys. zł (dotacje z budżetu państwa) do kwoty 1 845 587 tys. zł oraz zwiększenie planowanych na 2018 r. kosztów ogółem z kwoty 1 856 610 tys. zł o kwotę 15 000 tys. zł do kwoty 1 873 610 tys. zł. Wniosek wynika z potrzeby zwiększenia środków w pozycji – Pomoc finansowa z pozostałych tytułów, na realizację pomocy w formie nieoprocentowanych pożyczek na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń w związku z dużym zainteresowaniem rolników tymi pożyczkami.

Komisja rozpatrzyła i przyjęła harmonogram prac komisji sejmowych nad sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Na kolejnym posiedzeniu zwołanym na podstawie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek grupy posłów Komisja „Omówiła sytuację firmy GetBack SA oraz ponad 9 tys. inwestorów, którzy nabyli obligacje tej spółki oraz nadzoru nad działalnością emitenta realizowanego przez KNF i MF”.
Uzasadnienie wniosku przedstawiła poseł Paulina Hennig-Kloska (N) oraz poseł Izabela Leszczyna (PO).
Informację przedstawił: podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Piotr Nowak oraz zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego – Marcin Pachucki.
W dyskusji zostały omówione m.in.:
– historia i sposób działania spółki GetBack SA,
– proces wydawania zezwolenia na działanie oraz kontroli spółki przez KNF,
– przebieg postępowania prowadzonego przeciwko spółce GetBack SA przez prokuraturę regionalną.