Komisja Finansów Publicznych

24
Wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

15 czerwca 2018

 

Komisja Finansów Publicznych /FPB/ pozytywnie zaopiniowała wniosek Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na 2018 r.
Uzasadnienie wniosku przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Michał Wójcik.
Wniosek ma na celu przeznaczenie kwoty 101 000 tys. zł (dotacje – 74 400 tys. zł, pozostałe koszty – 25 600 tys. zł) na Program Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych, w ramach którego blisko 16 tys. jednostek OSP zostanie wyposażonych w tzw. torby pomocy przedmedycznej.

Komisja przystąpiła do rozpatrywania opinii komisji sejmowych o Sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559).
Komisja rozpatrzyła opinię Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Edukacji, Nauki i Młodzieży.
Poseł Anna Cicholska (PiS) przedstawiła pozytywną opinię Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Edukacji, Nauki i Młodzieży w omawianych częściach. Koreferat wygłosiła poseł Ewa Szymańska (PiS).

Komisja rozpatrzyła opinię Komisji Gospodarki i Rozwoju.
Poseł Waldemar Olejniczak (PiS) przedstawił opinię Komisji Gospodarki i Rozwoju: negatywną w części dotyczącej Polskiej Agencji Kosmicznej i pozytywną w pozostałych częściach. Koreferat wygłosił poseł Wojciech Murdzek (PiS).
W dyskusji poruszono kwestię przyczyn negatywnej opinii w części dotyczącej Polskiej Agencji Kosmicznej (o negatywnej opinii przesądził fakt, że z chwilą niewyznaczenia w określonym terminie przez Prezesa Rady Ministrów osoby na stanowisko Prezesa PAK Agencją zaczął kierować Wiceprezes Agencji, który zdaniem Najwyższej Izby Kontroli nie posiadał legitymacji do pełnienia funkcji kierownika jednostki).
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Paweł Szrot, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Michał Wójcik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Tomasz Robaczyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii – Marcin Ociepa, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej – Grzegorz Brona, prezes Urzędu Dozoru Technicznego – Andrzej Ziółkowski, prezes Urzędu Zamówień Publicznych –
Małgorzata Stręciwilk, prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – Tomasz Szwajcer, wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Michał Holeksa, wiceprezes Głównego Urzędu Miar – Maciej Dobieszewski oraz dyrektor generalny Urzędu Patentowego RP – Magdalena Maciejewska.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 r.
Uzasadnienie wniosku przedstawił zastępca prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Tomasz Maruszewski.
Wniosek ma na celu przeznaczenie ponadplanowych przychodów z tytułu wpłat od pracodawców na realizację nowych i kontynuację dotychczasowych programów zatwierdzonych przez radę nadzorczą PFRON, to jest na wyrównywanie różnic między regionami oraz przelewy redystrybucyjne na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na 2018 r.
Uzasadnienie wniosku przedstawiła dyrektor Biura Finansów Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – Joanna Teler.
Wniosek ma na celu przeniesienie przychodów i kosztów pomiędzy poszczególnymi pozycjami planu finansowego, dzięki czemu zostanie podniesiona skuteczność i efektywność prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych.

Komisja kontynuowała rozpatrywanie opinii komisji sejmowych o Sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559).
Komisja rozpatrzyła opinię Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.
Poseł Edward Siarka (PiS) przedstawił pozytywną opinię Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w omawianych częściach. Koreferat wygłosił poseł Łukasz Schreiber (PiS).

Komisja rozpatrzyła opinię Komisji Obrony Narodowej.
Poseł Leszek Dobrzyński (PiS) przedstawił pozytywną opinię Komisji Obrony Narodowej w omawianych częściach. Koreferat wygłosił poseł Wiesław Janczyk (PiS).

Komisja rozpatrzyła opinię Komisji do Spraw Służb Specjalnych.
Poseł Jarosław Krajewski (PiS) przedstawił pozytywną opinię Komisji do Spraw Służb Specjalnych w omawianych częściach i koreferat.
W dyskusji poruszono m.in. sprawę wydatków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na usługi wizażu w grudniu 2017 r., wzrostu wynagrodzeń żołnierzy zawodowych oraz przyczyn i kryteriów wystawienia przez Najwyższą Izbę Kontroli opisowej oceny wykonania budżetu państwa w części 29 – Obrona Narodowa.
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Paweł Szrot, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – Wojciech Skurkiewicz, szef Służby Cywilnej – Dobrosław Dowiat-Urbański, wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji – Tomasz Dobrowolski oraz zastępca prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Tomasz Maruszewski.