Komisja Finansów Publicznych

19
Październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

5 lipca 2018

Komisja Finansów Publicznych /FPB/ rozpatrzyła poprawkę zgłoszoną do komisyjnego projektu uchwały Sejmu w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. oraz wniosku w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów za ten okres (druk nr 2656).
Poprawkę przedstawiła poseł Krystyna Skowrońska (PO).
Wnioskodawcy zaproponowali w poprawce, żeby Sejm nie przyjął Sprawozdania, nie udzielił Radzie Ministrów absolutorium i żeby zwrócił się do dysponentów poszczególnych części budżetowych o podjęcie działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości wskazanych przez Najwyższą Izbę Kontroli.
Komisja odrzuciła poprawkę.
Sprawozdawca – poseł Andrzej Szlachta (PiS).

Komisja rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (druk nr 2581).
Projekt ma na celu:
– uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych przez zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców, ograniczenie ponoszonych przez nich kosztów oraz czasochłonności obsługi podmiotów przez organy podatkowe,
– wprowadzenie preferencji podatkowych dla gazu ziemnego CNG i LNG przeznaczonego do napędu silników spalinowych,
– wprowadzenie zmian mających na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania właściwych stawek akcyzy,
– wskazanie w przepisach celnych takiego samego sposobu naliczania i poboru odsetek od należności celnych, jaki obowiązuje na mocy regulacji określających pobór odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych zawartych w ustawie – Ordynacja podatkowa.
Komisja przyjęła poprawki polegające m.in. na skreśleniu w przepisie, w którym wymienia się wyroby akcyzowe zwolnione z obowiązku oznaczania znakami akcyzy, wyrazów „z wyjątkiem wyrobów tytoniowych”.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Łukasz Schreiber (PiS).

Komisja uchwaliła plan pracy na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
W posiedzeniu uczestniczyli podsekretarze stanu w Ministerstwie Finansów –Leszek Skiba oraz Tomasz Robaczyński.