Komisja Finansów Publicznych

16
Listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

18 lipca 2018

Komisja Finansów Publicznych /FPB/ dokonała zmiany posła sprawozdawcy do sprawozdania Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (druki nr 2581 i 2720).
Posła Łukasza Schreibera (PiS) zastąpił poseł Andrzej Szlachta (PiS).

Komisja rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (druk nr 2668).
Potrzeba uchwalenia zmian w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, w zakresie doprecyzowania zasad opodatkowania gruntów, z których korzystają przedsiębiorcy w związku z posadowieniem infrastruktury służącej do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, wynika przede wszystkim z konieczności doprecyzowania przedmiotu opodatkowania i sposobu jego klasyfikacji poprzez wskazanie, iż posadowienie ww. infrastruktury na gruntach nienależących do przedsiębiorstw, w skład których wchodzi ta infrastruktura, nie zmienia sposobu opodatkowania tych gruntów.
Komisja przyjęła poprawki o charakterze doprecyzowującym i legislacyjnym.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – Andrzej Szlachta (PiS).

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Ministra Energii w sprawie zmian w planie finansowym Agencji Rezerw Materiałowych na rok 2018.
Zmiana wynika z potrzeby zaktualizowania zadań związanych z utrzymaniem rezerw strategicznych, w związku ze zmianą zagrożeń oraz zmianą sytuacji popytowo-podażowej, w szczególności na rynkach rolno-spożywczych.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmian w planie finansowym Narodowego Centrum Nauki na rok 2018.
Zmiany wynikają z powierzenia NCN funkcji operatora programu finansowego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG, a także uzyskania dodatkowych środków z Komisji Europejskiej.
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Małgorzata Golińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Sebastian Skuza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii – Tomasz Dąbrowski oraz prezes Agencji Rezerw Materiałowych – Janusz Turek.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o Polskim Instytucie Ekonomicznym (druk nr 2745).
Uzasadnienie projektu przedstawił sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Paweł Szrot.
Projekt ma na celu utworzenie Polskiego Instytutu Ekonomicznego w miejsce likwidowanego Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowego Instytutu Badawczego.
Komisja przyjęła sprawozdanie w brzmieniu przedłożenia.
Sprawozdawca – poseł Gabriela Masłowska (PiS).

Komisja rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 roku (druk nr 2726) w zakresie działania Komisji.
W posiedzeniu uczestniczyli: wiceprezes Narodowego Banku Polskiego – Anna Trzecińska, dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli – Stanisław Jarosz oraz dyrektor Instytutu Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur – Państwowego Instytutu Badawczego – Bogusław Bławat.