Komisja Finansów Publicznych

04
Grudzień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

17 sierpnia 2018

 

Komisja Finansów Publicznych /FPB/ na posiedzeniu zwołanym w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek grupy posłów rozpatrzyła informację na temat problemów wynikających z trudnej sytuacji kredytobiorców, którzy spłacają swoje zobowiązania w walutach obcych, w szczególności odnoszącą się do:
1) zaawansowania prac legislacyjnych prowadzonych w zakresie projektów ustaw, których celem miałaby być poprawa sytuacji tych osób;
2) wsparcia udzielonego przez polski rząd kredytobiorcom, którzy spłacają swoje zobowiązania w walutach obcych;
3) podjętych przez banki działań związanych z denominacją przedmiotowych kredytów.
Uzasadnienie wniosku o zwołanie posiedzenia przedstawiła poseł Krystyna Skowrońska (PO).
W uzasadnieniu wskazano na opieszałość prowadzonych prac legislacyjnych, która zdaniem wnioskodawców powoduje, że do dziś nie zostały zrealizowane zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości wyrażane w kampanii wyborczej i że do dziś jedynym obowiązującym aktem prawnym, na podstawie którego można ubiegać się o wsparcie w spłacie kredytu walutowego i kredytu denominowanego w walucie obcej, jest uchwalona w 2015 r. ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.
Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Piotr Nowak.
W informacji wymieniono działania, które w tej sprawie podjęło Ministerstwo Finansów, realizując zalecenia Komitetu Stabilności Finansowej (określenie nowego buforu ryzyka systemowego dla banków oraz wprowadzenie zwolnień podatkowych dla posiadaczy kredytów mieszkaniowych w walutach obcych).
Podczas dyskusji zastępca dyrektora Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej Komisji Nadzoru Finansowego – Marcin Mikołajczyk zwrócił uwagę, że wartość kredytów walutowych i kredytów denominowanych w walutach obcych zmniejsza się rocznie o około 7%. Kurczenie się liczby i wartości tych kredytów wynika ze zwiększenia presji kapitałowej na banki, w tym podwyższenia tzw. wag ryzyka.
Wiceprezes Związku Banków Polskich – Jerzy Bańka podkreślił, że gdyby nie udzielano kredytów walutowych, nie wybudowano by również 700 tys. mieszkań. Przypominał zarazem, że w 2005 r. ZBP postulował zakaz udzielania tych kredytów, wiedząc, że mogą być groźne dla finansów. Politycy byli jednak temu zakazowi przeciwni i zachęcali do brania kredytów walutowych, ponieważ były wtedy wyraźnie tańsze. Zaznaczył, że banki, chcąc ulżyć kredytobiorcom w spłacie takich kredytów, stosują między innymi ujemny LIBOR, obniżają spready, dają możliwość wydłużania terminu spłaty w ratach oraz przewalutowania po kursie Narodowego Banku Polskiego.
Prezes Stowarzyszenia „Stop Bankowemu Bezprawiu” – Arkadiusz Szcześniak wyraził zastrzeżenia do działania niektórych instytucji państwowych, przede wszystkim Komisji Nadzoru Finansowego, której zarzucił, że do dziś nie zweryfikowała wyliczeń skutków wejścia w życie projektu ustawy popieranego przez SBB. Zwrócił również uwagę na to, że banki często nie wykonują wyroków sądów i wciąż stosują niedozwolone klauzule w umowach kredytowych.
Z kolei przedstawiciel Fundacji „Kup Franki” Marek Popowicz przekonywał, że banki powinny zwrócić kredytobiorcom wszystkie pieniądze, które bezprawnie pobrały od kredytobiorców.
Po przeprowadzonej dyskusji Komisja przyjęła przedstawioną informację.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Administracyjnego na rok 2018.
Uzasadnienie wniosku przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Rafał Romanowski.
Wniosek ma na celu m.in. dostosowanie planu finansowego Funduszu Administracyjnego do nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 18 maja 2018 r., w tym przede wszystkim do przepisów dotyczących obejmowania ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym oraz macierzyńskim pomocnika przy zbiorach.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zmian planu finansowego Funduszu Promocji Kultury na rok 2018.
Uzasadnienie wniosku przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Paweł Lewandowski.
Wniosek ma na celu przede wszystkim wygospodarowanie środków, które umożliwią realizację decyzji dotyczących udzielenia dofinansowania w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w trybie konkursowym.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wnioski Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerw celowych (poz. 35, 85, 44, 73) zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2018.
Uzasadnienie wniosków przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Tomasz Robaczyński.
Wniosek dotyczący poz. 35 ma na celu uzupełnienie dotacji celowej dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację pomocy dla rolników i producentów rolnych w związku z klęskami żywiołowymi, tj. suszą i powodzią, oraz w związku z gradem, huraganem i nadmiernymi opadami atmosferycznymi, które spowodowały straty w 2017 r., a także dla producentów świń na refundację 75% zakupu środków służących bioasekuracji.
Wniosek dotyczący poz. 85 ma na celu przeznaczenie kwoty 16 000 tys. zł na dotacje podmiotowe dla wybranych państwowych instytucji kultury na sfinansowanie działalności tych instytucji, w tym również działań związanych z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
Wniosek dotyczący poz. 44 ma na celu przeznaczenie kwoty 20 000 tys. zł na sfinansowanie w 2018 r. zwiększonego limitu przyjęć na kierunkach lekarskich w uczelniach medycznych.
Wniosek dotyczący poz. 73 ma na celu przeznaczenie kwoty 12 850 tys. zł na działania dotyczące wspierania konkurencyjności oraz innowacyjności gospodarki w zakresie procesów transformacji przemysłowej w kierunku cyfryzacji procesów technologicznych i zarządczych przedsiębiorstw.
W posiedzeniu uczestniczył zastępca prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Andrzej Kneć.