Komisja Gospodarki i Rozwoju

13
Kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

6 lutego 2018

Komisja Gospodarki i Rozwoju /GOR/ rozpatrzyła Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2016 roku wraz z Raportem o pomocy de minimis w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2016 roku (druk nr 2214).
Raport przedstawił prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Marek Niechciał.
W 2016 r. blisko 340 pomiotów udzieliło pomocy publicznej 37,7 tys. przedsiębiorcom w kwocie 24,5 mld zł (20,9 mld zł w 2015 r.) oraz 3,3 tys. podmiotów udzieliło pomocy de minimis (pomocy nieprzekraczającej co do zasady 200 tys. euro w ciągu 3 lat na jednego przedsiębiorcę) 252 tys. przedsiębiorcom (głównie drobnym przedsiębiorcom) w kwocie 5,4 mld zł (4,9 mld zł w 2015 r.). Wzrost wartości pomocy publicznej wynikał przede wszystkim z uruchomienia programów pomocowych ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, takich jak Program Operacyjny Inteligentny Rozwój i Program Operacyjny Polska Cyfrowa.
Najczęściej stosowaną formą pomocy publicznej były dotacje (84,6%) oraz ulgi podatkowe (14,2%).
Ze względu na przeznaczenie najwięcej udzielono pomocy horyzontalnej (8,8 mld zł – 47% ogólnej wartości pomocy) oraz pomocy regionalnej (5,8 mld zł – 31% ogólnej wartości pomocy).
Największą pomoc otrzymał sektora górnictwa węgla (1,2 mld zł) oraz sektor gazu ziemnego (1,0 mld zł).
Najwięcej pomocy udzielił Minister Środowiska spółkom energetycznym w formie bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (3,4 mld zł) oraz Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – przede wszystkim na dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (3 mld zł).
Głównymi beneficjentami (łącznie ok. 8,4 mld zł) pomocy publicznej były: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Koleje Śląskie Sp. z o.o., Przewozy Regionalne Sp. z o.o., Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz PKP Intercity.
W 2016 r. państwa członkowskie UE udzieliły łącznie 102,8 mld euro pomocy publicznej. Najwięcej w stosunku do PKB pomocy publicznej udzieliły: Węgry (2,1%), Łotwa (1,5%), Czechy (1,4%) i Niemcy (1,3). Polska udzieliła pomocy na poziomie 1,1% PKB.
W trakcie dyskusji poruszono kwestie dotyczące m.in. filozofii udzielania pomocy publicznej i efektywności tej pomocy, wywiązywania się podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej, z obowiązków sprawozdawczości, wykorzystywania przez rząd danych oraz wniosków płynących z udzielanej pomocy publicznej oraz wysokości udzielanej pomocy publicznej w Polsce na tle innych państw – członków UE.
Komisja przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie przez Sejm raportu z druku nr 2214.
Sprawozdawca – Wojciech Murdzek (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył dyrektor Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Piotr Pełka.