Komisja Gospodarki i Rozwoju

19
Październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

5 lipca 2018

Komisja Gospodarki i Rozwoju /GOR/ rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2333 i 2687).
W czasie drugiego czytania zgłoszono 8 poprawek. Komisja wnosi o przyjęcie 4 poprawek i odrzucenie 4 poprawek.
Poprawki, które Komisja proponuje przyjąć, polegają m.in. na nałożeniu na ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego obowiązku przedkładania sprawozdania ze zrealizowanych zadań – Radzie Ministrów oraz komisji sejmowej właściwej w sprawach rozwoju regionalnego.
Poprawki, które Komisja proponuje odrzucić, miały na celu m.in. wprowadzenie możliwości wystąpienia przez podmiot publiczny z wnioskiem o opinię na temat zasadności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego zarówno do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, jak i do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę podmiotu publicznego, gdy jest samorządową jednostką organizacyjną.
Sprawozdawca – poseł Anna Czech (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju – Witold Słowik.