Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

13
Kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

6 lutego 2018

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /GMZ/ wysłuchała informacji na temat ubezpieczeń społecznych i świadczeń emerytalnych dla właścicieli kutrów pływających i łodzi rybackich oraz armatorów pływających.
Informację przedstawili sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Stanisław Szwed i podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Grzegorz Witkowski.
Osoby wykonujące prace rybaków morskich na podstawie umowy o pracę mają prawo do wcześniejszej emerytury z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach, do emerytury pomostowej oraz do emerytury w ramach powszechnego systemu emerytalnego z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego. Osoby będące właścicielami lub armatorami kutrów i łodzi rybackich, czyli prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, mogą ubiegać się jedynie o prawo do emerytury z tytułu osiągniecia wieku emerytalnego.
Obecni na posiedzeniu przedstawiciele środowisk rybaków zwrócili uwagę na nierówne traktowanie osób trudniących się rybołówstwem. Właściciel kutra-armator i osoba zatrudniona na kutrze, wykonujący tę samą pracę rybaka, są inaczej traktowani przez obowiązujący system emerytalny. Rybak zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach, natomiast rybak będący właścicielem kutra może przejść na emeryturę dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego. Rybacy wskazali, że w polskim systemie prawnym nie ma definicji rybaka. W prawie europejskim rybak to osoba pracująca (nie zatrudniona) na jednostce trudniąca się rybołówstwem. Zdaniem rybaków o prawie do przejścia na wcześniejszą emeryturę powinien decydować rodzaj wykonywanej pracy przez ubezpieczonego, a nie podstawa prawna wykonywanej pracy (rybak-pracownik zatrudniony na umowę o pracę, rybak-właściciel kutra).
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Grzegorz Witkowski poinformował, że kwestia nieobjęcia właścicieli kutrów pływających i łodzi rybackich oraz armatorów pływających prawem do wcześniejszej emerytury z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach zostanie uregulowana w projektowanej ustawie o statkach rybackich, nad którą obecnie trwają prace w ministerstwie.