Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

13
Czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

11 kwietnia 2018

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /GMZ/ wysłuchała informacji Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat funkcjonowania ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.
Sektor gospodarki morskiej, oparty w dużej mierze na przemyśle okrętowym, stanowi ważną i rozwojową część polskiej gospodarki. Obecnie w sektorze budownictwa okrętowego działają głównie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, których część powstała z wykorzystaniem potencjału upadłych stoczni produkcyjnych. Wśród przedsiębiorstw tego sektora najliczniej reprezentowana jest działalność związana z remontami, modernizacją, przebudową i konserwacją jednostek pływających lub instalacji morskich. Istniejące firmy w głównej mierze zajmują się budową sekcji lub kadłubów, które wyposażane są w innych stoczniach.
Komisja Europejska zaakceptowała program pomocowy dla małych i średnich przedsiębiorstw na inwestycje w zakresie budownictwa okrętowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Pomoc będzie mogła być udzielana przedsiębiorcom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w formie dotacji, pożyczki, poręczenia i gwarancji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Całkowity budżet programu wynosi ok. 17,5 mln euro.
Zapisana w ustawie możliwość wyboru między podatkiem CIT/PIT (w zależności od prowadzonej działalności gospodarczej), a zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji w wysokości 1% została uznana jako środek pomocowy i wymaga notyfikacji.
Wejście w życie przepisów umożliwiających korzystanie przez przedsiębiorców stoczniowych z 1% zryczałtowanego podatku dochodowego jest uzależnione od ostatecznej decyzji Komisji Europejskiej. KE zwracała się do strony polskiej z pytaniami mającymi na celu doprecyzowanie i wyjaśnienie mechanizmów zawartych w zgłoszonym środku pomocowym. Ministerstwo aktualnie oczekuje na informacje Komisji Europejskiej dotyczące dalszego procedowania przedmiotowej notyfikacji.
Ocena efektów wejścia w życie ustawy będzie możliwa po upływie dłuższego okresu jej obowiązywania, w momencie gdy stocznie będą kończyły lub ukończą budowę nowych jednostek zakontraktowanych przy wykorzystaniu instrumentów przewidzianych w ustawie. Do chwili obecnej do ustawy zostały wydane akty wykonawcze dotyczące wzorów certyfikatów rozpoczęcia i zakończenia budowy oraz przebudowy statku, a także w sprawie wzorów zeznania podatkowego oraz oświadczenia o wyborze zryczałtowanego podatku, składanych przez przedsiębiorców okrętowych.

Komisja przyjęła propozycje tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.