Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

16
Listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

18 lipca 2018

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /GMZ/ zapoznała się
z informacją na temat gospodarowania wodami w latach 2016-2017.
Informację przedstawiły: podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Anna Moskwa oraz dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Monika Niemiec-Butryn.
Zaprezentowana informacja dotyczyła: stanu zasobów wodnych państwa i ich wykorzystania, realizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, współpracy międzynarodowej na wodach granicznych oraz wykonywania umów w tym zakresie, realizacji zadań w zakresie utrzymywania wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, prowadzonych inwestycji, realizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz planu przeciwdziałania skutkom suszy, stanu ochrony ludności i mienia przed powodzią i suszą.
Podstawowym zadaniem gospodarki wodnej jest optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów wodnych celem zaspokojenia potrzeb wodnych ludności, rolnictwa i przemysłu oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony przed powodzią i skutkami suszy. Jednym z podstawowych instrumentów zarządzania zasobami wodnymi jest planowanie w gospodarowaniu wodami. Środki przeznaczane na utrzymywanie wód i urządzeń wodnych są od wielu lat niewystarczające. Zwiększają się dysproporcje pomiędzy nakładami przeznaczonymi na budowę i rozwój infrastruktury związanej bezpośrednio z korzystaniem z wód a nakładami przeznaczonymi na finansowanie zadań w zakresie utrzymania należytego stanu rzek i potoków, budowli regulacyjnych i przeciwpowodziowych oraz zarządzania zasobami wodnymi.

Komisja rozpatrzyła odpowiedź Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na dezyderat nr 4 Komisji skierowany do Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań zmierzających do rozwiązania problemów związanych ze świadczeniami emerytalnymi dla właścicieli kutrów i łodzi rybackich oraz armatorów pływających.
W dezyderacie Komisja wskazała na nierówne traktowanie osób trudniących się rybołówstwem. Właściciel kutra – armator i osoba zatrudniona na kutrze, wykonujący tę samą pracę rybaka, są inaczej traktowani przez obowiązujący system emerytalny. Rybak zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach, natomiast rybak będący właścicielem kutra może przejść na emeryturę dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego. Komisja wezwała rząd do podjęcia pilnych działań zmierzających do wypracowania rozwiązań uwzględniających specyfikę zawodu rybaka i słusznych oczekiwań tego środowiska, pozwalających na objęcie emeryturami pomostowymi wszystkich członków załogi, w tym armatorów lub właścicieli statku rybackiego, wykonujących prace w szczególnych warunkach.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Anna Moskwa poinformowała, że w Zespole problemowym ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego trwa dyskusja nad zmianami w ustawie o emeryturach pomostowych i że jest to najwłaściwsze forum do wypracowania rozwiązań w tym zakresie.
Komisja przyjęła odpowiedź na dezyderat.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 roku (druk nr 2726) w zakresie działania Komisji.