Komisja Infrastruktury

14
Grudzień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

26 października 2017

Komisja Infrastruktury /INF/ rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) w zakresie:
– części budżetowej 18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,
– części budżetowej 26 – Łączność,
– części budżetowej 39 – Transport,
– planów finansowych państwowych osób prawnych z zał. nr 14:
a) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej,
b) Transportowego Dozoru Technicznego,
– części budżetowej 71 – Urząd Transportu Kolejowego,
– części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 65,
– części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działów: 600 – Transport i łączność.
W wyniku analizy przedłożonych dokumentów i przeprowadzonej dyskusji, poszerzonej o wyjaśnienia dysponentów ww. części budżetowych Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej w rozpatrywanym zakresie.
Upoważniono posła Bogdana Rzońcę (PiS) do zaprezentowania powyższego stanowiska na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych.
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – Kazimierz Smoliński, p.o. główny inspektor nadzoru budowlanego – Anita Oleksiak, prezes Urzędu Transportu Kolejowego – Ignacy Góry oraz radcy ministra w Ministerstwie Finansów – Barbara Brodowska- Mączka.