Komisja Infrastruktury

08
Luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

5 grudnia 2017

Komisja Infrastruktury /INF/ rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2048).
Projekt zakłada powierzenie prawa do poboru opłaty elektronicznej oraz opłaty za przejazd autostradą Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego oraz koncentrację wszystkich kompetencji dotyczących Krajowego Systemu Poboru Opłat w ramach jednego organu administracji rządowej.
Do projektu zawartego w sprawozdaniu podkomisji Komisja wniosła poprawki wprowadzające możliwość zlecenia podmiotom trzecim obsługi użytkowników autostrady w zakresie technicznych aspektów wnoszenia opłat za przejazd autostradą; rozszerzające możliwość przetwarzania przez Inspekcję Transportu Drogowego danych wrażliwych w przypadkach, w których ich przetwarzanie jest niezbędne, oraz wprowadzające kontrolę prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej.
Komisja odrzuciła wniosek o odrzucenie projektu.
Zgłoszono wnioski mniejszości dotyczące odrzucenia projektu; podania do publicznej wiadomości przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z informacją o udzieleniu zamówienia również wartości tego zamówienia; skreślenia zmiany, która umożliwia instalowanie w pasie drogowym stacjonarnych i przenośnych urządzeń służących do obserwacji i rejestracji obrazu zdarzeń na drogach; skreślenia dodawanego artykułu, który umożliwia GITD udostępnianie danych wrażliwych służbom bezpieczeństwa publicznego.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Bogdan Rzońca (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – Kazimierz Smoliński.