Komisja Infrastruktury

20
Kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

7 lutego 2018

Komisja Infrastruktury /INF/ wysłuchała informacji Ministra Infrastruktury na temat programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Justyna Skrzydło oraz dyrektor Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury – Tomasz Buczyński przedstawili szczegóły programu, którego głównym celem jest wzmocnienie roli transportu kolejowego, zwiększenie udziału transportu kolejowego w przewozach oraz zapewnienie niezbędnych środków na prace utrzymaniowo-remontowe na istniejącej sieci kolejowej. Realizacja programu pozwoli na poprawę jakości infrastruktury kolejowej, skrócenie czasu przejazdu koleją, zmniejszenie liczby awarii i usterek technicznych, poprawę bezpieczeństwa podróżnych, wzrost konkurencyjności tej gałęzi transportu, a także zmniejszenie obciążenia środowiska emisją dwutlenku węgla. Finansowanie kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową będzie oparte na wieloletniej umowie, zawieranej przez zarządców infrastruktury z ministrem właściwym do spraw transportu.
Wykonanie programu umożliwi też częściową likwidację zaległości utrzymaniowo-remontowych na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP PLK SA. Zostaną też wyznaczone nowe kategorie linii kolejowych, co w założeniu ma zapobiec degradacji niektórych linii kolejowych. Głównym beneficjentem tzw. programu utrzymaniowego będą PKP Polskie Linie Kolejowe SA, a także czterej zarządcy infrastruktury kolejowej (wskazani w decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z 6 lipca 2016 r. w sprawie strategicznego znaczenia infrastruktury kolejowej): PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o., CARGOTOR Sp. z o.o.
Dyskusja w czasie posiedzenia dotyczyła przede wszystkim kwestii: dróg objazdowych w czasie prowadzonych robót remontowych, nowych kolejowych korytarzy transportowych (również w kontekście realizowanej Via Carpatia); bezpieczeństwa taboru kolejowego; modernizacji Kolei Średnicowej i Warszawskiego Węzła Kolejowego, a co za tym idzie utrudnień w ruchu kolejowym; stawek dostępu do infrastruktury kolejowej; prognozy pracy eksploatacyjnej związanej z realizacją programu; koncepcji docelowej sieci kolejowej; nowej infrastruktury i taboru na potrzeby Kolei Dużych Prędkości.