Komisja Infrastruktury

10
Sierpień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

5 czerwca 2018

Komisja Infrastruktury /INF/ rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji stałej do spraw transportu drogowego, drogownictwa i lotnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 348).
Projekt ma na celu dodanie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B+E do katalogu egzaminów państwowych przeprowadzanych w miastach niespełniających warunków, o których mowa w art. 51 ust. 4 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj.: niebędących miastami wojewódzkimi, miastami na prawach powiatu, albo miastem, w którym do dnia 31 grudnia 1998 r. funkcjonował wojewódzki ośrodek ruchu drogowego).
W sprawozdaniu podkomisja wnosi o odrzucenie ww. projektu ustawy.
Komisja przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o odrzucenie projektu z druku nr 348.
Sprawozdawca – poseł Grzegorz Adam Woźniak (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury – Bogdan Oleksiak.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2459 i 2539).
W czasie drugiego czytania zgłoszono 5 poprawek. Komisja wnosi o ich przyjęcie.
Poprawki polegały m.in. na:
– umożliwieniu Instytutowi Transportu Samochodowego prowadzenia rejestru wydawanych certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym,
– jednoznacznym wskazaniu, że nakładane przez inspektora grzywny (w drodze mandatów karnych) są przekazywane na rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego,
– rozszerzeniu o Straż Graniczną katalogu organów uprawnionych do pełnienia funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach dotyczących naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego,
– zmniejszeniu wysokości kary pieniężnej za wykonywanie przewodu drogowego lub inne czynności związane z tym przewozem z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego.
Sprawozdawca – poseł Bogdan Rzońca (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Marek Chodkiewicz.