Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

06
Grudzień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

25 października 2017

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki /KFS/ rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) w zakresie:
– części budżetowej 25 – Kultura fizyczna,
– części budżetowej 40 – Turystyka,
– części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 630 – Turystyka,
– zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – Budżety wojewodów z zał. nr 7,
– planów finansowych instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12 – Centralnego Ośrodka Sportu,
– planów finansowych państwowych funduszy celowych z zał. nr 13:
a) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
b) Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów,
– planów finansowych państwowych osoby prawnej z zał. nr 14:
a) Polskiej Agencji Antydopingowej,
b) Polskiej Organizacji Turystycznej.
Po analizie otrzymanych dokumentów, wysłuchaniu przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz przeprowadzonej dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej w rozpatrywanym zakresie.
Upoważniono posła Kazimierza Moskala (PiS) do zaprezentowania powyższego stanowiska na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych.
W posiedzeniu uczestniczyli: minister sportu i turystyki – Witold Bańka oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Jan Widera.