Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

23
Luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

12 grudnia 2017

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki /KFS/ rozpatrzyła informację na temat działalności Polskiego Związku Kolarskiego w kontekście ostatnich informacji medialnych.
Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Jan Widera.
Ministerstwo Sportu i Turystyki zawarło w 2017 r. z Polskim Związkiem Kolarskim 6 umów dotacyjnych i według ministerstwa podczas ich zawierania, w trakcie realizacji oraz składania sprawozdań z realizacji dochodziło do licznych uchybień, co wynikało głównie z braku doświadczenia nowo zatrudnionych koordynatorów w PZKol. Ponadto związek od dłuższego czasu boryka się z wewnętrznymi problemami organizacyjnymi (nierozstrzygnięte kolejne konkursy na stanowiska kierownicze w biurze związku, przeprowadzony wewnętrzny audyt).
Minister Sportu i Turystyki 24 listopada 2017 r. anulował dodatkowe 515 tys. zł przyznane z budżetu państwa w celu dofinansowania zadań w zakresie programu przygotowań do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy w 2017 r. Jednocześnie MSiT po otrzymaniu informacji o wieloaspektowych nieprawidłowościach funkcjonowania PZKol niezwłocznie złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do Prokuratury Krajowej. Minister sportu i turystyki – Witold Bańka wezwał obecne władze związku do złożenia dymisji, ponieważ utracił do nich zaufanie (z powodu niewłaściwego sposobu radzenia sobie z kryzysem oraz braku zawiadomienia prokuratury).
Prezes PZKol – Dariusz Banaszek oraz radca prawny Zarządu PZKol – Jacek Ciepluch poinformowali, że obecny zarząd zaraz po powołaniu w grudniu 2016 r. w pierwszej kolejności zlecił audyt dotyczący finansów i zarządzania. Następnie na początku 2017 r. z powodu napływających informacji dotyczących jednego z pracowników związku i zdarzeń o charakterze obyczajowym sprzed 8-10 lat zlecił audyt także w tej sprawie. Jego wyników zarząd formalnie nigdy nie poznał, co nie pozwoliło na podjęcie decyzji o ewentualnym zawiadomieniu prokuratury. Natomiast Zarząd PZKol podjął uchwałę o zwołaniu na 22 grudnia 2017 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów w celu wyboru zarządu w nowym składzie. Aktualnie funkcję prezesa pełni Dariusz Banaszek, pozostali członkowie zarządu podali się do dymisji.
W dyskusji posłowie pytali m.in.: czy informacje powzięte przez MSiT o nieprawidłowościach dotyczą okresu funkcjonowania obecnego Zarządu PZKol; o charakter czynów wskazanych w zawiadomieniu do prokuratury; a także o to, czy minister zgłosi wniosek do Sądu Rejestrowego o zawieszenie władz związku i wprowadzenie kuratora.
Posłowie podkreślili konieczność zwołania kolejnego posiedzenia Komisji w tej sprawie po zakończeniu Nadzwyczajnego Zgromadzeniu Delegatów PZKol.