Komisja Kultury i Środków Przekazu

06
Grudzień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

25 października 2017

Komisja Kultury i Środków Przekazu /KSP/ rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) w zakresie:
– części budżetowej 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,
– części budżetowej 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
– części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 71, 76 i 85,
– części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
– dotacji podmiotowej z zał. nr 9,
– programów wieloletnich w układzie zadaniowym z zał. nr 10,
– planów finansowych państwowych funduszy celowych z zał. nr 13:
a) Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków,
b) Funduszu Promocji Kultury,
– planów finansowych państwowych osób prawnych z zał. nr 14:
a) Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,
b) Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
Po wysłuchaniu dysponentów ww. części budżetowych i przeprowadzeniu dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej w rozpatrywanym zakresie.
Upoważniono posła Piotra Babinetza (PiS) do zaprezentowania powyższego stanowiska na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych.
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Jarosław Sellin oraz przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – Witold Kołodziejski.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła komisyjny projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta (druk nr 1893).
Uzasadnienie projektu przedstawiła poseł Elżbieta Kruk (PiS).
W dniu 28 lipca 2018 roku minie 20 lat od śmierci Zbigniewa Herberta, jednego z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX wieku. Z tej okazji Sejm, w uznaniu ogromnych zasług artysty, postanawia oddać mu hołd.
Komisja przyjęła poprawki stylistyczne i redakcyjne.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Elżbieta Kruk (PiS).

Komisja rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe (druk nr 1935).
Senat zaproponował jedną poprawkę. Komisja wnosi o jej przyjęcie.
Poprawka ma na celu przeredagowanie treści art. 49b ustawy – Prawo prasowe, który ustanawia odpowiedzialność za, stanowiący wykroczenie, czyn polegający na opublikowaniu wypowiedzi bez umożliwienia osobie udzielającej informacji dokonania jej autoryzacji, na zasadach określonych w art. 14a ustawy – Prawo prasowe.
Sprawozdawca – poseł Krzysztof Czabański (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Paweł Lewandowski oraz dyrektor Biblioteki Narodowej – Tomasz Makowski.