Komisja Kultury i Środków Przekazu

10
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

8 maja 2018

Komisja Kultury i Środków Przekazu /KSP/ rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (druk nr 2232).
Projekt ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym.
Do projektu zawartego w sprawozdaniu podkomisji Komisja wniosła poprawki doprecyzowujące.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Elżbieta Kruk (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Paweł Lewandowski.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego –Piotra Glińskiego (druk nr 2478).
Uzasadnienie wniosku przestawiła poseł Urszula Pasławska (PSL-UED).
Zdaniem wnioskodawców minister Piotr Gliński prowadzi błędną politykę w zakresie ochrony dzieł sztuki. Ponadto wnioskodawcy uważają, że poprzez swoje działania doprowadził do szkodliwych decyzji personalnych oraz instytucjonalnych, a także upartyjnienia instytucji kultury i ograniczenia autonomii twórców.
Po przeprowadzonej dyskusji Komisja negatywnie zaopiniowała ww. wniosek.
Sprawozdawca – poseł Elżbieta Kruk (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył minister kultury i dziedzictwa narodowego – Piotr Gliński.