Komisja Kultury i Środków Przekazu

31
Październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

17 lipca 2018

Komisja Kultury i Środków Przekazu /KSP/ przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2719).
Uzasadnienie projektu przedstawiła poseł Elżbieta Kruk (PiS).
Projekt zakłada m.in. likwidację państwowej instytucji kultury Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego, zmianę nazwy Instytutu Solidarności i Męstwa na „Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, uszczegółowienie celu działalności Instytutu, włączenie Rady Naukowej do wykazu organów Instytutu, nabycie mienia i przejęcie przez Instytut zobowiązań i wierzytelności likwidowanego Ośrodka, wstąpienie Instytutu w stosunki prawne Ośrodka. Projekt reguluje także zasady dotyczące prowadzenia przez Instytut gospodarki finansowej oraz przeznaczania niewykorzystanych środków jednorazowej dotacji przyznanej Instytutowi w 2017 r. ze środków budżetu państwa na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.
Komisja przyjęła m.in. poprawkę polegającą na dodaniu nowego przepisu wykonawczego.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Elżbieta Kruk (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyła podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Magdalena Gawin.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych (druk nr 2501).
Projekt ma na celu doprecyzowanie definicji misji publicznej jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz katalogu zadań misyjnych, a także wprowadzenie karty powinności, w której szczegółowo określone będą zadania misyjne nadawców publicznych na okres 5 lat. Projekt zakłada również stworzenie procedury uprzedniej oceny przewidywanych istotnych usług medialnych, które będą mogły być finansowane ze środków publicznych; wprowadzenie jednoznacznych przepisów prawnych dotyczących ograniczenia publicznego finansowania do kosztów netto misji publicznej oraz wprowadzenie zasad nadzoru nad ewentualną nadmierną rekompensatą w tym zakresie.
Do projektu zawartego w sprawozdaniu podkomisji Komisja wniosła poprawki polegające m.in. na: wprowadzeniu regulacji umożliwiającej Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej przyznanie częstotliwości na rozpowszechnianie programu wyspecjalizowanego oraz na zmianie terminu, od którego ma obowiązywać pierwsza karta powinności.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Elżbieta Kruk (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Jarosław Sellin oraz przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – Witold Kołodziejski.