Komisja Łączności z Polakami za Granicą

13
Czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

11 kwietnia 2018

Komisja Łączności z Polakami za Granicą /LPG/ rozpatrzyła informację Ministra Spraw Zagranicznych na temat zadań i funkcjonowania Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą.
Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Andrzej Papierz.
Międzyresortowy Zespół do spraw Polonii i Polaków za Granicą jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów, działającym na podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 70 z dnia 27 czerwca 2008 r. oraz nowelizującego zarządzenia nr 37 z dnia 12 lipca 2013 r. Formalnie członkami Zespołu są sekretarze lub podsekretarze stanu z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i 9 resortów (Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) oraz szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Funkcję sekretarza zespołu pełni dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Głównym zadaniem Zespołu jest zapewnienie koordynacji działań administracji rządowej realizującej zadania w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Międzyresortowy Zespół ds. Polonii i Polaków za Granicą sprawdza się w tym zakresie w praktyce jako jedyny organ administracji rządowej służący koordynacji działań realizujących zadania w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz gremium umożliwiające wymianę informacji na temat działań w sferze polonijnej poszczególnych resortów. Stanowi również forum dyskusji pomocne przy wypracowywaniu konkretnych rozwiązań legislacyjnych dotyczących Polonii i Polaków za granicą (np. w przypadku ustaw i przepisów wykonawczych dotyczących Karty Polaka, repatriacji czy wiz).

Komisja rozpatrzyła informację Ministra Spraw Zagranicznych na temat sytuacji Polonii w Austrii.
Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Andrzej Papierz.
W Austrii zamieszkuje ok. 60 tys. Polaków. Szacuje się, że ok. 30 tys. obywateli austriackich posiada korzenie polskie (kryterium miejsca urodzenia). Łącznie więc Polonia austriacka liczy blisko 90-100 tys. osób. Liczba ta nie uwzględnia obywateli polskich zameldowanych na okres krótszy niż 3 miesiące, nie obejmuje więc osób czasowo przebywających w Austrii. Największymi skupiskami Polonii są Wiedeń (60 tys.), Dolna Austria (ok. 10 tys.) i Górna Austria (ok. 6 tys.). Największe ośrodki miejskie, obok Wiednia, skupiające Polonię to Linz, Graz, Salzburg, Innsbruck i Klagenfurt. Według danych austriackiego MSW w Austrii zatrudnionych jest ponad 25 tys. obywateli RP. Liczba ta nie obejmuje osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą. Rocznie szacuje się liczbę polskich pracowników na ponad 50 tys. osób.
W Austrii działa ok. 60 organizacji polonijnych zrzeszających Polaków i osób polskiego pochodzenia. Stowarzyszeniem spełniającym od kilkunastu lat funkcję „dachową” jest Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”.

Komisja przyjęła propozycję tematu kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.