Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych

05
Listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

17 lipca 2018

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych /MNE/ rozpatrzyła informację Ministra Edukacji Narodowej na temat realizacji strategii rozwoju oświaty mniejszości białoruskiej, litewskiej, niemieckiej i ukraińskiej.
Informację przedstawiła dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego w MEN – Katarzyna Koszewska.
Pakiet strategii oświaty mniejszości narodowych w Polsce tworzą:
– Strategia rozwoju oświaty mniejszości litewskiej w Polsce (2001 r.),
– Strategia rozwoju oświaty mniejszości niemieckiej w Polsce (2006 r.),
– Strategia rozwoju oświaty mniejszości ukraińskiej w Polsce (2011 r.),
– Strategia rozwoju oświaty mniejszości białoruskiej w Polsce (2014 r).
Strategie zostały opracowane wspólnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. W opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej zawarte w Strategiach analizy stanu oświaty poszczególnych mniejszości (dane demograficzne, statystyczne, sieć szkół) w dużej mierze straciły na aktualności.
W dyskusji poruszono głównie kwestię konieczności aktualizacji poszczególnych strategii i odpowiednie ich monitorowanie, jak i opracowanie planu tworzenia nowych – dla kolejnych społeczności mniejszościowych. Podkreślano także konieczność wyraźnego wskazania koordynatora tych działań – z uwagi na stan formalno-prawny może to być zarówno Minister Edukacji Narodowej, jak i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Komisja rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 roku (druk nr 2726) w zakresie działania Komisji.
Sprawozdanie przedstawiła p.o. wicedyrektor Departamentu Administracji Publicznej NIK – Maria Kobierska.