Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych

19
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

22 listopada 2017

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych /MNE/ przystąpiła do rozpatrywania projektu dezyderatu w sprawie aktywizacji zawodowej Romów.
Po przeprowadzonej dyskusji Komisja postanowiła odłożyć uchwalenie dezyderatu do czasu wypracowania postulatów, które objęłyby praktyczne propozycje rozwiązań w tym zakresie.

W ramach spraw bieżących Komisja zapoznała się z planami Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie projektu rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r., które ma zostać opublikowane w połowie grudnia 2017 r.
Planowane zmiany objąć mają trzy wagi dla uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych lub posługujących się językiem regionalnym oraz uczniów pochodzenia romskiego realizujących dodatkowe zajęcia edukacyjne. Waga o wartości 1,30 przewidziana jest dla uczniów, gdy ich liczba w danej szkole podstawowej nie przekracza 70, waga o wartości 1,00 – dla uczniów, gdy ich liczba w szkole podstawowej jest wyższa niż 71, ale nie przekracza 98, natomiast waga o wartości 0,60 – dla uczniów placówek dwujęzycznych.