Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji

21
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

12 stycznia 2018

 

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji /NDR/ rozpatrzyła rządowy projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców (druk nr 2051).
Projekt ma na celu zastąpienie obecnie obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zakłada przebudowę i reformę prawno-instytucjonalnego otoczenia przedsiębiorców oraz wykonywanej przez nich działalności gospodarczej w związku z realizacją „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” oraz „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.
Komisja przyjęła poprawki dotyczące m.in.:
– doprecyzowania pojęcia „przychodu należnego” poprzez zastosowanie konstrukcji analogicznej do definicji przychodu należnego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych;
– doprecyzowania, że wyniki oceny i analiz zamieszcza się w ocenie skutków regulacji, o ile taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów.
Komisja przyjęła również poprawki redakcyjne.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Dariusz Starzycki (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju – Mariusz Haładyj.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła rządowe projekty ustaw:
– o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (druk nr 2052),
– o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (druk nr 2053),
– o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2054).
Projekt z druku nr 2052 ma na celu kompleksowe uregulowanie nowej instytucji – Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Projekt wchodzi w skład pakietu „Konstytucja Biznesu”, którego celem jest urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej oraz innych konstytucyjnych zasad ważnych dla przedsiębiorców.
Projekt z druku 2053 ma na celu wprowadzenie regulacji, które usprawnią funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Pojedynczego Punktu Kontaktowego, który zostanie zastąpiony przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy, co ułatwi podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz usprawni i uprości proces rejestracji oraz dokonywania zmiany danych wpisywanych do CEIDG.
Projekt z druku 2054 ma na celu kompleksowe uregulowanie zasad uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terenie RP.
Komisja przyjęła poprawki m.in.:
– do druku nr 2052 – dotyczące wykreślenia wymogu ukończenia przez kandydata na Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców konkretnego kierunku studiów wyższych (w przedłożonym projekcie zapisany był kierunek prawniczy lub ekonomiczny);
– do druku nr 2053 – zakładające, że dołączone przez przedsiębiorcę do formularza CEIDG-1 żądania, zgłoszenia, wnioski i zmiany stanowić będą jego integralną część i tym samym będą mieć zastosowanie przepisy odnoszące się do wniosku o wpis, zawłaszcza w zakresie przetwarzania wniosku na formę dokumentu elektronicznego, niepoprawności wniosku itp.
Komisja przyjęła również poprawki redakcyjne.
Komisja przyjęła sprawozdania o projektach z druków 2052, 2053 i 2054.
Sprawozdawcy – poseł Piotr Król (PiS) do druku nr 2052, poseł Piotr Uściński (PiS) do druku nr 2053 oraz poseł Anna Kwiecień (PiS) do druku nr 2054.
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju – Mariusz Haładyj.