Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji

30
Listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

19 lipca 2018

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji /NDR/ rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę (druki nr 2675 i 2747).
W czasie drugiego czytania zgłoszono 7 poprawek. Komisja wnosi o ich odrzucenie.
Poprawki polegały m.in. na wprowadzeniu ulg na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą w oparciu o kryterium wieku (do ukończenia 24 lat), a także dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz na nałożeniu na ministra właściwego do spraw gospodarki obowiązku monitorowania funkcjonowania ustawy i przedkładania Radzie Ministrów informacji o wynikach analizy.
Sprawozdawca – poseł Grzegorz Piechowiak (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii – Mariusz Haładyj.