Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

06
Grudzień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

25 października 2017

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa /OSZ/ rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) w zakresie:
– planu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – państwowej osoby prawnej z zał. nr 14,
– części budżetowej 68 – Państwowa Agencja Atomistyki,
– części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie poz.: 32, 59, 66,
– części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem w zakresie działów: 020 – Leśnictwo, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody,
– zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – budżety wojewodów z zał. nr 7,
– części budżetowej 22 – Gospodarka wodna,
– planu finansowego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – państwowej osoby prawnej z zał. nr 14,
– części budżetowej 41 – Środowisko,
– planów finansowych parków narodowych – państwowych osób prawnych z zał. nr 14.
Po wysłuchaniu dysponentów ww. części budżetowych i przeprowadzeniu dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej w rozpatrywanym zakresie.
Upoważniono posła Jerzego Gosiewskiego (PiS) do zaprezentowania powyższego stanowiska na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych.
W posiedzeniu uczestniczyli: zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Dominik Bąk, wiceprezes Państwowej Agencji Atomistyki – Ewa Paluch, p.o. prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej – Iwona Koza, główny inspektor ochrony środowiska – Marek Haliniak, wicedyrektor Departamentu Środowiska Najwyższej Izby Kontroli – Teresa Warchałowska oraz zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej – Elżbieta Milewska.