Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

12
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

9 listopada 2017

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa /OSZ/ rozpatrzyła informację Ministra Energii dotyczącą oceny skutków wejścia w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.
Informację przedstawił dyrektor Departament Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii – Andrzej Kaźmierski.
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych przyczyniła się do niezamierzonych skutków prawnych w postaci zmian opodatkowania (w postaci kilkukrotnej podwyżki podatków od nieruchomości) czy braku możliwości modernizacji instalacji wiatrowych (skutkiem czego wzrasta potencjalne ryzyko pogorszenia negatywnego wpływu tych instalacji na zdrowie i życie obywateli) dla już funkcjonujących elektrowni wiatrowych. Szereg nieprawidłowości, które miały miejsce w latach poprzednich, był związany z niekontrolowanym rozwojem energetyki wiatrowej w Polsce.
W związku z powyższym resort energii, będąc gospodarzem legislacyjnym przedmiotowej ustawy, podjął działania regulujące kwestie dotyczące elektrowni wiatrowych, czego rezultatem są zaproponowane zmiany w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, przedstawione w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Celem tych zmian jest kontrolowany rozwój sektora odnawialnych źródeł energii, w tym także sektora energetyki wiatrowej, niezagrażający bezpieczeństwu funkcjonowania społeczności lokalnych.

Komisja rozpatrzyła informację Ministra Środowiska na temat nadzoru nad zasobami naturalnymi Skarbu Państwa.
Informację przestawili: sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Mariusz Orion Jędrysek oraz podsekretarze stanu w Ministerstwie Środowiska – Andrzej Konieczny i Mariusz Gajda.
Minister Środowiska sprawuje nadzór nad lasami Skarbu Państwa, a zarządzają nimi parki narodowe oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Minister Środowiska odpowiada również za gospodarowanie wodami w Polsce, kieruje polityką wodną państwa oraz prowadzi nadzór nad instytucjami zarządzającymi wodami. Minister Środowiska pełni nadzór w zakresie gospodarowania kopalinami, polegający w szczególności na udzielaniu koncesji i ustanawianiu użytkowania górniczego.