Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

14
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

28 lutego 2018

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa /OSZ/ rozpatrzyła informację Ministra Środowiska na temat gospodarki odpadami i zgodności z przepisami Unii Europejskiej.
Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Sławomir Mazurek.
Jednym z ważniejszych wyzwań dla kraju jest osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu odpadów komunalnych. Wprowadzone rozwiązania, w szczególności dotyczące ujednolicenia sposobu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, powinny zapewnić wyższą jakość selektywnie zebranych odpadów, a w konsekwencji umożliwić ich efektywny recykling.
Istotnym czynnikiem jest spełnienie przez Polskę warunkowości ex ante w zakresie gospodarki odpadami, co wpłynie na rozwój infrastruktury do zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

Komisja rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli zapewnienia przez organy administracji publicznej prawidłowego zagospodarowania odpadów komunalnych.
Informację przedstawiła dyrektor Departamentu Środowiska NIK – Anna Krzywicka.
Kontrola dotyczyła 24 jednostek, w których skład weszło 6 urzędów marszałkowskich, 6 urzędów gmin, 6 podmiotów prowadzących regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych oraz 6 wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Badane były działania podejmowane w okresie od 23 stycznia 2013 r. do 31 marca 2016 r., kontrola natomiast przeprowadzana była w okresie od 25 kwietnia 2016 r. do 16 września 2016 r.
Najwyższa Izba Kontroli oceniała działania administracji publicznej w zakresie prawidłowego zagospodarowania odpadów komunalnych jako niedostateczne i nieskuteczne. Skutkować to może zagrożeniem dla osiągnięcia przez Polskę celów w gospodarce odpadami komunalnymi, określonych na 2020 r. i pozyskania środków pomocowych z funduszy UE w kolejnej perspektywie finansowej.

Komisja rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli systemu zarządzania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Informację przedstawił dyrektor Delegatury NIK w Kielcach – Grzegorz Walendzik.
Kontrolą przeprowadzoną w okresie od 28 września 2016 r. do 16 stycznia 2017 r. objęto Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz 5 wojewódzkich inspektoratów (w Katowicach, Kielcach, Poznaniu, Warszawie i Zielonej Górze). Badano działania podejmowane w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 16 stycznia 2017 r.
NIK ocenił system zarządzania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym jako funkcjonujący nieprawidłowo. Na negatywną ocenę wpłynęła niewłaściwa organizacja systemu, spowodowana rozbieżnościami w interpretacji przez organy administracji rządowej przepisów o podziale kompetencji w zakresie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań kontrolnych wykonywanych przez WIOŚ, dotyczących przestrzegania przepisów o zużytym sprzęcie, oraz nieprawidłowości w działalności objętych kontrolą podmiotów funkcjonujących w ramach tego systemu.
W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Sławomir Mazurek oraz główny inspektor ochrony środowiska – Marek Haliniak.