Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

14
Czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

11 kwietnia 2018

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa /OSZ/ rozpatrzyła informację na temat stosowania w Polsce pestycydów i glifosatu oraz ich wpływu na środowisko i zdrowie ludzi.
Informację przedstawiali: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Zbigniew Król, główny inspektor ochrony środowiska – Marek Haliniak oraz dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Bogusław Rzeźnicki.
Zabiegi ochrony roślin mogą być wykonywane przy zastosowaniu środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu. Obowiązujące przepisy prawa gwarantują bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin, niestwarzające zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska, pod warunkiem ich przestrzegania.
Na terenie Polski glifosat znajduje się w 112 środkach ochrony roślin, wszystkie te środki dopuszczone do obrotu i stosowania zostały przebadane i ocenione jako spełniające normy wpływu na środowisko. Zakres stosowania środków opartych na glifosacie jest bardzo szeroki i obejmuje zwalczanie chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w uprawie roślin rolniczych, warzywnych, sadowniczych, w leśnictwie, terenach nieużytkowanych rolniczo oraz na polach uprawnych w celu likwidacji odłogów i ugorów.
Glifosat jest związkiem nielotnym, zatem zagrożenie zatruciem przez drogi oddechowe jest niewielkie. Narażenie następuje poprzez kontakt glifosatu ze skórą. W związku z tym, grupą zawodową najbardziej narażoną na szkodliwe działanie herbicydu są rolnicy, wykorzystujący w swoich gospodarstwach preparaty zawierające glifosat. Z dostępnych danych literaturowych wynika, że ocena szkodliwości glifosatu nie jest jednoznaczna.
W trakcie dyskusji posłowie zgłosili potrzebę prowadzenia szerszych analiz i długoterminowych badań toksykologicznych w celu stwierdzenia jakie skutki zdrowotne powoduje stosowanie glifosatu.
W posiedzeniu uczestniczył zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego – Grzegorz Hudzik.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja omówiła propozycje tematów kontroli do planu pracy NIK na 2019 r.

Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 2354).
Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Mirosław Maliszewski (PSL-UED).
Projekt ma na celu doprowadzenie do sytuacji, w której będzie możliwe szybkie usunięcie drzewa zagrażającego ludziom lub obiektom budowlanym, gdy takiego drzewa nie usuwa właściciel nieruchomości, na której ono rośnie.
Komisja postanowiła odroczyć rozpatrywanie ww. projektu do czasu przedstawienia stanowiska rządu.
W posiedzeniu uczestniczył zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – Marek Kajs.