Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

10
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

8 maja 2018

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa /OSZ/ rozpatrzyła informację Ministra Energii na temat budowy i planowanej rozbudowy sieci gazowniczej wysoko, średnio i niskociśnieniowej w Polsce z uwzględnieniem gmin wiejskich i małych miast.
Informację przedstawili: zastępca dyrektora Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Energii – Paweł Pikus, zastępca dyrektora Pionu Rozwoju w Gaz-System S.A. – Piotr Kuś oraz dyrektor Departamentu Rozwoju w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. – Grzegorz Wielgus.
GAZ-SYSTEM S.A. to przedsiębiorstwo odpowiedzialne za transport gazu ziemnego i zarządzanie siecią przesyłową na terenie Polski. Długość krajowego systemu przesyłowego gazu aktualnie przekracza 11 tys. kilometrów. W ostatnich latach zrealizowano szereg działań zmierzających w stronę dywersyfikacji kierunków oraz źródeł dostaw gazu ziemnego, dążąc do uniezależnienia się od historycznie dominującego dostawcy przy jednoczesnym zwiększaniu integracji z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Było to możliwe dzięki rozbudowie połączeń międzysystemowych z Niemcami i Czechami oraz budowie terminalu LNG w Świnoujściu, który uruchomiony został w 2016 r. Terminal regazyfikacyjny LNG w Świnoujściu posiada przepustowość 5 mld m3/rok. Wraz z oddaniem terminalu ok. 1/3 krajowej konsumpcji gazu może być zaspokojona dostawami za pośrednictwem terminala w Świnoujściu.
Dalszy rozwój niezależności gazowej zostanie zapewniony poprzez realizację koncepcji tzw. Bramy Północnej, na którą składają się dwie kluczowe inwestycje: Baltic Pipe – projekt połączenia z norweskimi złożami gazu z wykorzystaniem gazociągu podmorskiego pomiędzy Polską a Danią oraz rozbudowa zdolności regazyfikacyjnych terminalu LNG w Świnoujściu.
Rozbudowa systemu przesyłowego i połączenie z nowymi źródłami będzie stanowiło impuls do dynamicznego rozwoju sektora dystrybucji gazu ziemnego przez rozwój sieci oraz budowę wyspowych systemów opartych o gaz LNG na terenach obecnie niezgazyfikowanych.
Na terytorium RP w obszarze dystrybucji paliw gazowych funkcjonuje przede wszystkim Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (PSG) – największy operator, zarządzający w 2016 r. ok. 92% sieci dystrybucyjnych w Polsce. Ok. 8% sieci dystrybucyjnych jest własnością pozostałych 54 spółek prowadzących działalność dystrybucyjną o charakterze lokalnym. Długość krajowej sieci dystrybucyjnej gazu (wraz z czynnymi przyłączami) na koniec 2016 r. wyniosła ok. 188 tys. km i w stosunku do 2015 r. wzrosła o ok. 6%. W 2016 r. oddanych do użytkowania zostało ok. 2,2 tys. km sieci dystrybucyjnych.
Obecnie stopień gazyfikacji kraju wynosi ok. 58%. Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2016-2022 PSG sp. z o.o., zakłada zwiększenie stopnia gazyfikacji w 2022 r. do 60,79%.
Gazyfikacja może być realizowana zarówno w oparciu o budowę gazociągów zasilających, jak również o lokalne stacje LNG. Wybór sposobu gazyfikacji zależy w głównej mierze od odległości danej miejscowości od istniejących gazociągów i ich dyspozycyjnej przepustowości.