Komisja Polityki Senioralnej

07
Grudzień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

25 października 2017

Komisja Polityki Senioralnej /PSN/ rozpatrzyła informację Ministra Zdrowia na temat stanu prac nad zmianami w systemie organizacji rehabilitacji medycznej i aktualnych działaniach.
Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Piotr Gryza.
Zgodnie z ustawą dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzającą system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, świadczenia zdrowotne w rodzaju rehabilitacji leczniczej realizowane w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego będą udzielane przez część podmiotów leczniczych zakwalifikowanych do ww. systemu. Podstawowym warunkiem umożliwiającym świadczeniodawcom zakwalifikowanym do systemu PSZ (niezależnie od poziomu kwalifikacji) rozliczanie świadczeń rehabilitacyjnych jest ich realizacja na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w okresie co najmniej 2 ostatnich lat kalendarzowych.
Minister poinformował również o zadaniach realizowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, które polegają m.in. na ustaleniu taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej dla pacjentów pediatrycznych, udzielanych pacjentom dorosłym i udzielanych w warunkach niestacjonarnych.
W ramach zlecenia powołano Komitet Sterujący, Zespół Ekspertów oraz Zespół Analityczny. Zespoły te określają stany kliniczne, definiują zakres i warunki jakościowe realizacji świadczeń, opracowują także algorytmy postępowania z osobami rehabilitowanymi, z podziałem na poszczególne obszary rehabilitacji leczniczej, które będą dostosowane do możliwości finansowych płatnika i wyznaczonych celów strategicznych.

Komisja rozpatrzyła informację Ministra Zdrowia na temat programów profilaktyki zdrowotnej dla osób starszych.
Informację przedstawił podsekretarz stanu Ministerstwie Zdrowia – Zbigniew Król.
NFZ kontraktuje i finansuje program polityki raka piersi co 24 miesiące u kobiet do 69. roku życia i co 12 miesięcy u kobiet, których matki, siostry czy córki miały raka lub mutacje genów BRC 1 i BRC 2. W ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2020 jest finansowane przesiewowe badania jelita grubego metodą kolonoskopii oraz Program badań w kierunku wykrywania raka płuca m.in. dla osób w wieku 50-70 lat. W Programie zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016-2020 w br. jest realizowana profilaktyka depresji w grupach o podwyższonym ryzyku. W zakresie profilaktyki depresji zaplanowano wykorzystanie środków masowego przekazu. W ub.r. rozpoczęto realizację zadania Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej i informacyjnej skierowanej do pacjentów z cukrzycą. Zadanie to jest wprost adresowane do osób starszych. W Narodowym Programie Zdrowia do roku 2020 wyodrębniono cel operacyjny 5. Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się dedykowany bezpośrednio osobom 60+. Nadrzędnym celem realizacji NPZ jest wydłużenie życia w zdrowiu i dobrej jakości życia poprzez oddziaływanie na czynniki ryzyka i społeczne nierówności w zdrowiu. Zadania z zakresu zdrowia publicznego polegające m.in. na podnoszeniu świadomości i edukacji zdrowotnej, profilaktyce chorób, ułatwianiu podejmowania wyborów prozdrowotnych mają przyczynić się do dalszego wydłużenia życia bez chorób, niepełnosprawności i przedwczesnej umieralności – przede wszystkim z powodu przewlekłych chorób niezakaźnych.