Komisja Polityki Senioralnej

14
Luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

6 grudnia 2017

Komisja Polityki Senioralnej /PSN/ rozpatrzyła Informację o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2016 (druk nr 2043).
Informację przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbieta Bojanowska.
Minister przedstawiła informacje dotyczące sytuacji społeczno-ekonomicznej osób starszych w Polsce – w szczególności z zakresu sytuacji demograficznej, ekonomicznej, rodzinnej, zdrowotnej, sytuacji na rynku pracy, dostępności i poziomu usług społecznych, aktywności społecznej, obywatelskiej, edukacyjnej, kulturalnej i sportowej osób starszych. Ponadto przedstawiona została informacja na temat stanu realizacji polityki społecznej wobec osób starszych na szczeblu centralnym oraz na szczeblu regionalnym.
Minister podkreślała, że ważne jest nadanie priorytetu działaniom z zakresu polityki społecznej skierowanej wobec osób starszych. W szczególności na podejmowanie działań w celu zmniejszania nierówności w dostępie do usług kierowanych do osób starszych pomiędzy regionami oraz pomiędzy aglomeracjami miejskimi a obszarami wiejskimi.
Kluczowym działaniem dla rozwoju polityki społecznej wobec osób starszych w Polsce należy uznać prowadzone w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prace nad opracowaniem dokumentu wyznaczającego długofalowe kierunki polityki społecznej wobec osób starszych w Polsce „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Solidarność. Uczestnictwo”.
Wobec osób starszych należy między innymi: podejmować działania mające na celu poprawę ich sytuacji materialnej, kontynuować działania podjęte w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego, poszerzać dostępność usług społecznych skierowanych do tych osób, wspierać aktywizację zawodową i przedsiębiorczość, podejmować działania na rzecz osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz ich opiekunów.
Komisja wnosi o przyjęcie informacji z druku nr 2043.
Sprawozdawca – poseł Krystyna Wróblewska (PiS).