Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

14
Listopad
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

28 września 2017

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny /PSR/ rozpatrzyła Informację Rady Ministrów o realizacji w roku 2016 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 1796).
Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Marcin Zieleniecki.
W ramach wprowadzonego od 1 kwietnia 2016 r. Programu „Rodzina 500+” dzieciom znajdującym się w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego, czyli 500 zł miesięcznie. Największa liczba świadczeniobiorców w 2016 r. wystąpiła w województwach: dolnośląskim (4746), mazowieckim (4824) i śląskim (6608).
Ważnym elementem systemu wspierania rodziny jest asystent rodziny. Może on zostać przydzielony rodzinie przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze, na wniosek pracownika socjalnego lub na mocy decyzji sądu rodzinnego. W 2016 r. zatrudnionych było ogółem 3905 asystentów rodziny, tj. o 2,3% więcej niż w 2015 r.
Innymi elementami pomocy rodzinom wychowującym dzieci są placówki wsparcia dziennego i rodziny wspierające. Rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może, przy współpracy asystenta rodziny, zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca jest to rodzina z bezpośredniego otoczenia dziecka, czyli np. sąsiedzi. W 2016 r. funkcjonowały 66 rodziny wspierające, co oznacza spadek w stosunku do 2015 r. (82 rodziny).
Jeżeli zawiodą działania o charakterze profilaktycznym, mające na celu stworzenie dziecku odpowiednich warunków życia w jego środowisku rodzinnym, prowadzone są działania na rzecz doskonalenia i rozwoju różnych form pieczy zastępczej nad dzieckiem. Dziecko postanowieniem sądu może zostać umieszczone w jednej z dwóch form pieczy zastępczej: rodzinnej lub instytucjonalnej. Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w 2016 r. wyniosła 74757, podczas gdy w 2015 r. było ich 76503, co oznacza spadek o 2,3%.
Komisja wnosi o przyjęcie informacji z druku nr 1796.
Sprawozdawca – poseł Anna Krupka (PiS).