Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

10
Październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

3 lipca 2018

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny /PSR/ rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2682).
Senat zaproponował 10 poprawek. Komisja wnosi o ich przyjęcie.
Poprawki miały na celu m.in.:
– doprecyzowanie definicji określenia „osoba wykonująca pracę zarobkową”,
– zapewnienie spójności definicji pojęcia „pracodawca” z definicją tego określenia zawartą w Kodeksie pracy,
– doprecyzowanie zakresu działania zakładowej organizacji związkowej, w szczególności wobec pracodawcy lub organu samorządu,
– dostosowanie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego do zmian przyjętych w ustawie o związkach zawodowych,
– zmianę terminu wejścia w życie ustawy – z 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia na „od dnia 1 stycznia 2019 r.”.
Sprawozdawca – poseł Janusz Śniadek (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Stanisław Szwed.