Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

06
Listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

17 lipca 2018

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny /PSR/ pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę (druk nr 2675).
Projekt ma na celu dostosowanie wysokości obciążeń ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne do ich możliwości finansowych. Intencją wprowadzanej regulacji są także: rozwój przedsiębiorczości, pobudzenie aktywności zawodowej, ograniczenie tzw. szarej strefy oraz poprawa przeżywalności przedsiębiorstw.
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii – Mariusz Haładyj.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 2735).
Senat zaproponował dwie poprawki. Komisja wnosi o ich przyjęcie.
Poprawki:
– wyznaczają termin na wydanie legitymacji osoby deportowanej do pracy przymusowej lub osadzonej w obozie pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
– skraca vacatio legis z dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 października 2018 r.
Sprawozdawca – poseł Jacek Świat (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Stanisław Szwed.