Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych

07
Grudzień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

25 października 2017

 

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych /RSP/ rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) w zakresie:
– części budżetowej 01 – Kancelaria Prezydenta RP,
– części budżetowej 02 – Kancelaria Sejmu,
– części budżetowej 03 – Kancelaria Senatu,
– części budżetowej 11 – Krajowe Biuro Wyborcze,
– części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 17.
Po wysłuchaniu dysponentów ww. części budżetowych i przeprowadzeniu dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej w rozpatrywanym zakresie. Jednocześnie Komisja przedłożyła poprawkę zakładającą w części budżetowej 02 – Kancelaria Sejmu zwiększenie dochodów w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 2.400 tys. zł, oraz w części 83 – Rezerwy celowe poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich (…) zmniejszenie wydatków o kwotę 23.550 tys. zł, z przeznaczeniem łącznej kwoty 25.950 tys. zł na zwiększenie wydatków w części 02 – Kancelaria Sejmu (rozdz. 75101), w tym wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 25.000 tys. zł i wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 950 tys. zł.
Proponowane zwiększenie wydatków Kancelarii Sejmu o kwotę 25.950 tys. zł związane jest z przejęciem prowadzenia restauracji i zapewnienia usług gastronomicznych przez Kancelarię Sejmu oraz z przewidywanym wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy o Straży Marszałkowskiej.
Upoważniono poseł Halinę Szydełko (PiS) do zaprezentowania powyższego stanowiska na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych.
W posiedzeniu uczestniczyli: szef Kancelarii Sejmu – Agnieszka Kaczmarska, szef Kancelarii Senatu – Jakub Kowalski, szef Kancelarii Prezydenta RP – Halina Szymańska oraz szef Krajowego Biura Wyborczego – Beata Tokaj.