Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

10
luty
2014

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

5 lutego 2014


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi /RRW/ rozpatrzyła informację Ministra Środowiska o stanowisku rządu do przedstawionego przez Komisję Europejską państwom członkowskim wniosku w sprawie uprawy kukurydzy GM (odmiana Pioneer 1507).
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Janusz Zaleski poinformował, że Polska zdecydowanie opowiada się za odrzuceniem projektu Decyzji Rady dotyczącej wprowadzenia do obrotu w celu uprawy, zgodnie z Dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, kukurydzy genetycznie modyfikowanej „Pioneer 1507”.

Komisja rozpatrzyła informację Ministrów: Finansów, Infrastruktury i Rozwoju oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat pakietu legislacyjnego Nowej Perspektywy Finansowej; akty delegowane Komisji Europejskiej.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju – Marceli Niezgoda poinformował, że w rozporządzeniach dotyczących polityki spójności zwarte zostały upoważnienia do wydania przez KE szeregu aktów delegowanych. Pierwsze, przyjęte w dniu 7 stycznia br. dotyczą usprawnienia konsultacji i dialogu we wdrażaniu, monitorowaniu i ocenie programów realizowanych w ramach polityki spójności.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krystyna Gurbiel poinformowała, że w czasie prac nad rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi reformy Wspólnej Polityki Rolnej Rada i PE przyznały KE szereg uprawnień do wydawania aktów delegowanych. Pierwsze projekty zostały przedstawione grupom eksperckim w listopadzie 2013 r., a konsultacje na tym poziomie zakończyły się w grudniu, po czym skierowano je do konsultacji wewnętrznych w KE. Dotyczą one płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, wspólnej organizacji rynków rolnych.
W dyskusji posłowie interesowali się, czy projekty przepisów zawartych w aktach delegowanych są uwzględnione w projekcie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz czy korzystne jest regulowanie pewnych rozwiązań w aktach delegowanych.

W ramach spraw bieżących posłowie złożyli wniosek o informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w trybie art. 157 regulaminu Sejmu, na temat zakazu eksportu wieprzowiny do Federacji Rosyjskiej i Białorusi oraz o problemach w eksporcie owoców.