Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

14
Listopad
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

28 września 2017

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi /RRW/ wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat strategii funkcjonowania i zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) po zmianach zakresu działalności.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Zbigniew Babalski poinformował, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa łączy część zadań Agencji Rynku Rolnego oraz zadania Agencji Nieruchomości Rolnych, które od 1 września 2017 roku na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa przestały istnieć. Wprowadzenie zmian ma na celu zmniejszenie liczby instytucji, ograniczenie kosztów ich funkcjonowania oraz poprawę jakości obsługi beneficjentów i kontrahentów. Do zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, które zostały przeniesione z Agencji Nieruchomości Rolnych, należy gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Nowo powstała instytucja gospodaruje zasobem na dotychczasowych zasadach, m.in. w drodze wydzierżawienia albo sprzedaży nieruchomości rolnych na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych. KOWR sprawuje również nadzór właścicielski nad działalnością 41 spółek hodowli roślin i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Dodatkowo do zadań nowo powstałej instytucji KOWR należą takie zadania, które do tej pory realizowała Agencja Rynku Rolnego, tj.: dopłaty do prywatnego przechowywania oraz interwencyjnych zakupów i sprzedaży produktów rolnych na poszczególnych rynkach, handel zagraniczny, energia odnawialna w rolnictwie, wspieranie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych i żywnościowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Dotychczasowe zadania płatnicze Agencji Rynku Rolnego będą realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), tym samym ARiMR stanie się jedyną agencją płatniczą dla Wspólnej Polityki Rolnej UE w Polsce.
W trakcie dyskusji poruszano kwestie m.in. konieczności budowy terminalu morskiego dla eksportu zboża; zadań dla Krajowej Spółki Cukrowej w kontekście zniesienia kwotowania cukru oraz utworzenia jednolitej marki polskich produktów eksportowych.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat strategii funkcjonowania i zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po zmianach zakresu działalności oraz informacji na temat przygotowania systemu informatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do wypłat zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za 2017 r.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszard Zarudzki podkreślił, że resort na bieżąco monitoruje stan przygotowania systemu informatycznego ARiMR do realizacji płatności bezpośrednich za rok 2017. Zgodnie z zapewnieniami ARiMR nie występują opóźnienia we wdrożeniu systemu w stosunku do wymagań w zakresie realizacji ustawowych zadań Agencji. Terminy wdrożeń kolejnych funkcjonalności systemu zakontraktowane z wykonawcą systemu informatycznego umożliwiają rozpoczęcie realizacji wypłat płatności w terminach określonych przepisami prawa UE.
Minister zapewnił, iż nie ma zagrożenia dla realizacji płatności zaliczkowych za 2017 r. w terminie. W pierwszej kolejności zaliczki zostaną przekazane rolnikom z powiatów, w których wystąpiły klęski żywiołowe w ostatnim roku.