Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

07
Grudzień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

25 października 2017

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi /RRW/ przystąpiła do rozpatrywania i opiniowania dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) w zakresie:
– części budżetowej 32 – Rolnictwo,
– części budżetowej 33 – Rozwój wsi,
– części budżetowej 35 – Rynki rolne,
– części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 7, 8, 12, 32, 35, 50 i 81,
– części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo,
– zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – Budżety wojewodów z zał. nr 7,
– dotacji przedmiotowej i podmiotowej z zał. nr 9,
– programów wieloletnich w układzie zadaniowym z zał. nr 10,
– planów finansowych agencji wykonawczych z zał. nr 11:
a) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
b) Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
c) Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych,
– planów finansowych państwowych osób prawnych z zał. nr 14:
a) Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,
b) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
c) Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
d) Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
e) Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
f) Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
g) Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
h) Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
i) Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
j) Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
k) Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
l) Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
m) Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
n) Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
o) Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
p) Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
q) Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
r) Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Po przeprowadzonej dyskusji Komisja postanowiła kontynuować rozpatrywanie i opiniowanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) na posiedzeniu Komisji o godz. 16.00.
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki, zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Bartosz Grucza i Arkadiusz Szymoniuk oraz zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Waldemar Sochaczewski.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań, mających na celu ograniczenie zapotrzebowania na importowane białko sojowe przeznaczone do żywienia zwierząt.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Zbigniew Babalski przedstawił historię moratorium na stosowanie białka sojowego GMO w paszach, które będzie obowiązywało jeszcze do 1 stycznia 2019 r. Minister podkreślił, że zostało mało czasu do tej daty, ale przy sprzyjających okolicznościach może się uda zrezygnować ze stosowania genetycznie modyfikowanego białka sojowego przeznaczonego do żywienia zwierząt.
Minister poinformował również o pracach zespołu ds. alternatywnych źródeł białka paszowego działającego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi od lutego br. pod kierownictwem podsekretarz stanu w MRiRW – Ewy Lech. Celem działania zespołu jest poprawa bilansu białkowego i minimalizowanie uzależnienia od importowanego białka soi. Pod koniec I kwartału 2018 r. zostaną przedstawione wyniki prac zespołu.
Kompleksowe badania na terenie całej Polski plonowania odmian soi prowadzi Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Komisja zapoznała się z prezentacją: „Możliwości zastąpienia śruty sojowej krajowym białkiem roślinnym w świetle wyników najnowszych badań naukowych”, którą przedstawił dr Wojciech Mikulski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
W prezentacji wskazano, że zapewnienie bezpieczeństwa kraju w zakresie dostaw białka roślinnego musi być ujęte w program wieloletni tak, aby 50% białka paszowego pochodziło z kraju, obecnie zapotrzebowanie na białko w ok. 80% pokrywa import. Sugerując się wynikami badań, złożono do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt powiązania dopłat z produkcją oraz opracowano założenia do Narodowych Celów Wskaźnikowych, które określałyby roczne wykorzystanie krajowego białka na cele paszowe przez wytwórnie pasz. W Polsce według GUS potrzeba ok. 10 mln ton pasz rocznie, czyli ok. 2 mln ton białka. W prezentacji przedstawiono możliwości stojące przed Polską w zakresie produkcji własnego białka paszowego.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat krajowych programów zwalczania salmonelli w stadach drobiu.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Rafał Romanowski przypomniał, że Polska ma cztery programy mające na celu zwalczanie salmonelli w stadach drobiu, a pierwszy z nich funkcjonuje od 2008 r. Minister szczegółowo przedstawił założenia programów oraz wydatki poniesione w związku z ich wdrażaniem.
Naczelnik Wydziału ds. Chorób Zwierząt w Biurze Zdrowia i Ochrony Zwierząt Głównego Inspektoratu Weterynarii – Karolina Florek poinformowała, że w unijnym Systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) od 1 stycznia do 24 października br. odnotowano 403 zgłoszenia salmonelloz w UE; 49 powiadomień dotyczyło Polski, w tym 45 dotyczyło mięsa, a 4 – jaj, ale w żadnym z powiadomień nie potwierdzono serotypów salmonelli, które stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego. Przyczyną salmonelloz u ludzi jest nie tylko drób.
Jak podkreślano w trakcie dyskusji, najdrobniejsze niedociągnięcia będą szybko wykorzystywane i nadmiernie nagłaśniane przez inne kraje, konkurujące z polskimi drobiarzami, ponieważ Polska jest znaczącym eksporterem drobiu i jaj na rynki unijne i światowe.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja kontynuowała rozpatrywanie i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) w zakresie:
– części budżetowej 32 – Rolnictwo,
– części budżetowej 33 – Rozwój wsi,
– części budżetowej 35 – Rynki rolne,
– części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 7, 8, 12, 32, 35, 50 i 81,
– części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo,
– zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – Budżety wojewodów z zał. nr 7,
– dotacji przedmiotowej i podmiotowej z zał. nr 9,
– programów wieloletnich w układzie zadaniowym z zał. nr 10,
– planów finansowych agencji wykonawczych z zał. nr 11:
a) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
b) Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
c) Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych,
– planów finansowych państwowych osób prawnych z zał. nr 14:
a) Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,
b) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
c) Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
d) Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
e) Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
f) Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
g) Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
h) Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
i) Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
j) Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
k) Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
l) Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
m) Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
n) Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
o) Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
p) Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
q) Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
r) Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Po przeprowadzonej dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej w rozpatrywanym zakresie.
Zgłoszono zdanie odrębne zakładające zwiększenie:
– o 100 tys. zł wydatków w części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, dział 758, rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe/zwalczanie chorób zakaźnych, z przeznaczeniem za zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt,
– o 50 tys. zł wydatków w części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01022 zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego, z przeznaczeniem za zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. Jako źródło finansowania podano część 83 – Rezerwy celowe, dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe/ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
– o 100 tys. zł wydatków części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 pozostała działalność/fundusz odszkodowań szkód łowieckich, z przeznaczeniem na stworzenie funduszu odszkodowań szkód łowieckich dla rolników. Jako źródło finansowania podano część 83 – Rezerwy celowe, dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe/ubezpieczenie upraw rolnych.
Upoważniono posła Jerzego Małeckiego (PiS) do zaprezentowania powyższego stanowiska na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych.
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki oraz zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Waldemar Sochaczewski.