Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

19
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

22 listopada 2017

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi /RRW/ rozpatrzyła informacje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat:
– możliwości utworzenia i funkcjonowania Funduszu Promocji Produktów Ekologicznych;
– planów i możliwości włączenia produktów ekologicznych (owoców i warzyw oraz mleka) w ramach „Programu dla szkół”;
– możliwości zmian dystrybucyjnych w obowiązującym w roku szkolnym 2017/2018 „Programie dla szkół”.
Informacje przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki.
Obecnie działa 9 funduszy promocji: mleka, mięsa wieprzowego, mięsa wołowego, mięsa końskiego, mięsa owczego, mięsa drobiowego, ryb, owoców i warzyw oraz ziarna zbóż i przetworów zbożowych. Głównym celem utworzenia funduszu jest wspieranie marketingu, wzrostu spożycia i promowanie produktów rolno-spożywczych. Funduszami kierują komisje zarządzające – w tej chwili przedstawiciele organizacji zrzeszających przetwórców i producentów ekologicznych zasiadają w komisjach zarządzających pięciu funduszy promocji. Są to: Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego, Fundusz Promocji Mięsa Wołowego, Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, Fundusz Promocji Ryb oraz Fundusz Promocji Owoców i Warzyw.
Minister podkreślił, że ze względu na niewielką sprzedaż i produkcję ekologiczną nie opłaca się producentom powołanie osobnego funduszu. W ocenie resortu nie ma uzasadnienia dla powołania Funduszu Promocji Produktów Ekologicznych, a nawet byłoby to niekorzystne dla rolników ekologicznych.
Minister przedstawił działania, jakie resort podejmuje dla rozwoju rolnictwa ekologicznego i wzrostu podaży żywności ekologicznej na rynku.
W trakcie dyskusji zaproszeni goście i posłowie mówili m.in. o barierach w dostępie do środków promocji, a także o kondycji polskiej produkcji ekologicznej.
Celem „Programu dla szkół” jest upowszechnianie wśród dzieci zdrowych nawyków żywieniowych. Na razie nie ma planów i możliwości włączenia produktów ekologicznych (owoców i warzyw oraz mleka) do oferty w ramach „Programu dla szkół”, ponieważ po sprawdzeniu okazało się, że nie można dostarczyć odpowiednich porcji do szkół w całym kraju. Ponadto produkty ekologiczne są droższe niż standardowe, a środków w Programie jest niewiele więcej w stosunku do poprzedniego okresu, co przy wzroście cen artykułów spożywczych w br. nie pozwala na wprowadzenie do szkół oferty ekologicznej.
Możliwości zmian dystrybucyjnych w obowiązującym w roku szkolnym 2017/2018 „Programie dla szkół” na pewno nie ma w obecnym semestrze. Szczegółowe zasady udostępniania dzieciom produktów mlecznych oraz owoców i warzyw zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 września 2017 r. Dostawcy zawarli już umowy, a termin dostarczenia umów do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa minął 20 września br. Oznacza to, że wprowadzenie zmian w rozporządzeniu mogłoby doprowadzić do niespójności z już zawartymi umowami i skutkować technicznymi komplikacjami. Resort zapewnia, że monitoruje stan wdrażania Programu i w przypadku zagrożenia efektywności jest gotów do wprowadzenia zmian.
W takcie dyskusji omówiono bariery dla pojawiania się w szkołach produktów ekologicznych czy produktów atrakcyjniejszych dla dzieci, ale o krótszym terminie ważności.
W posiedzeniu uczestniczył zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Arkadiusz Szymoniuk.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła odpowiedź Ministra Zdrowia na dezyderat nr 7 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie niedopuszczenia do wyeliminowania z obrotu opakowań jednostkowych papierosów typu slim.
W odpowiedzi na dezyderat podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew – Jarosław Król stwierdził, że podstawową kwestią jest niemożność umieszczenia na opakowaniach papierosów typu slim należytej wielkości ostrzeżeń zdrowotnych; natomiast takie papierosy, ale w innych opakowaniach, gwarantujących właściwą wielkość ostrzeżeń zdrowotnych, można nadal sprzedawać. Zdaniem resortu zdrowia takie rozwiązanie nie wpłynie w istotny sposób na rozwój szarej strefy ani na krajową uprawę tytoniu.
Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do Komisji Europejskiej w kwestii interpretacji przepisów o właściwym zamieszczaniu ostrzeżeń na opakowaniach papierosów typu slim. 25 sierpnia br. KE podzieliła opinię resortu zdrowia co do konieczności zachowania właściwego rozmiaru ostrzeżeń.
Komisja przyjęła odpowiedź na dezyderat nr 7.

Komisja rozpatrzyła odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dezyderat nr 5 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie problemów związanych ze sprzedażą słomy na cele energetyczne i negatywnego wpływu tego zjawiska na żyzność i urodzajność gleby.
W odpowiedzi na dezyderat sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Zbigniew Babalski przypomniał, że łączne zbiory słomy to rocznie ok. 30 mln ton; ok. 9,5 mln ton jest niezbędne do zrównoważenia bilansu glebowej materii organicznej, a ok. 4 mln ton to nadwyżka, która może być wykorzystana na cele energetyczne. Minister podkreślił, że w ramach I filaru Wspólnej Polityki Rolnej rolnicy otrzymujący dopłaty bezpośrednie są zobowiązani do utrzymania gruntów w tzw. dobrej kulturze rolnej, natomiast w ramach II filaru WPR jednym z przyjętych celów szczegółowych jest zapobieganie erozji gleby. Wdrażane są pakiety służące ochronie gleb i wód w ramach „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego”. Ponadto do 47 zespołów szkół rolniczych, dla których Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi jest organem prowadzącym i nadzorującym, zostanie skierowane zalecenie o konieczności zwrócenia szczególnej uwagi na kwestie żyzności gleb w programach nauczania.
Komisja przyjęła odpowiedź na dezyderat nr 5.

Komisja rozpatrzyła odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dezyderat nr 9 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań ułatwiających sprzedaż żywności z gospodarstw rolnych.
W odpowiedzi na dezyderat podsekretarz stanu w MRiRW – Ewa Lech potwierdziła, że przepisy krajowe i unijne dopuszczają do sprzedaży żywność produkowaną w gospodarstwach rolnych, a sprzedaż może odbywać się w różnych formach. Minister przedstawiła możliwości i warunki, jakie rolnicy muszą spełnić w zależności od skali produkcji, jeśli chcą sprzedawać żywność; podkreśliła, że rolnik może sprzedawać żywność do stołówek i restauracji. Minister dodała, że resort stoi na straży nie tylko interesów rolników, lecz także bezpieczeństwa żywności.
Prezydium Komisji uznało odpowiedź na ww. dezyderat za niezadowalającą i zdecydowało o przedłożeniu Marszałkowi Sejmu wniosku o zwrócenie odpowiedzi, wnosząc o jej uzupełnienie przez resort rolnictwa – szczególnie w kwestii możliwości rozszerzenia sprzedaży żywności na rynku w formie rolniczego handlu detalicznego.
W posiedzeniu uczestniczył główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – Andrzej Romaniuk.