Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

07
Listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

17 lipca 2018

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi /RRW/ wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o problemach i zagrożeniach oraz perspektywach rozwoju polskiej produkcji ekologicznej.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Szymon Giżyński poinformował, iż jednym z najważniejszych punktów „Ramowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020” jest stymulowanie rozwoju przetwórstwa produktów ekologicznych.
Ponadto istotną sprawą jest dywersyfikacja oraz wzmocnienie kanałów dystrybucji produktów ekologicznych – oznacza to więcej produktów, a także więcej miejsc na półkach sklepowych w sieciach sprzedaży.
Konieczny jest wzrost wiedzy konsumentów na temat rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej, podniesienie poziomu współpracy między podmiotami działającymi w sektorze rolnictwa ekologicznego oraz utrzymanie wysokiego poziomu systemu kontroli i certyfikacji produktów ekologicznych.
Dane za lata 2015-2016 rok oraz wstępne dane za rok 2017 wskazują, iż nastąpił spadek liczby gospodarstw ekologicznych. Udział powierzchni ekologicznej w Polsce stanowi ok. 3,4 % ogólnej powierzchni gospodarstw rolnych.
Przewodniczący Stowarzyszenia EKOŁAN – Mieczysław Babalski, poinformowała o problemach gospodarstw ekologicznych, do których m.in. zaliczył: brak dobrego ekologicznego materiału siewnego i certyfikowanych ekologicznych pasz, a także stosowanie środków chemicznych przez rolnictwo konwencjonalne i przenoszenie ich na pola rolników ekologicznych, trudności ze zbytem i przetwórstwem, nadmierna biurokracja oraz kontrola gospodarstw ekologicznych, prowadzona przez różne instytucje i często dotycząca tych samych spraw.
Członek Rady Rolnictwa Ekologicznego i szefowa jednostki certyfikującej Dorota Metera, poinformowała o trudnościach, jakie napotykają rolnicy ekologiczni i firmy certyfikujące w związku m.in. ze stosowaniem konwencjonalnych środków ochrony roślin przez otoczenie rolników ekologicznych, co jest związane z utrudnieniami w certyfikacji i groźbą utraty certyfikatu dla rolnika.
Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – PIB – Bożena Łozowicka, omawiała kwestie związane m.in. z pozostałościami substancji niedopuszczalnych w produktach ekologicznych.
Komisja uznała, że należy przygotować dokument, który wskazałby kierunki i sposoby uzyskania znaczącego zwiększenia udziału w rynku produktów ekologicznych. Zaapelowano do przedstawicieli rolnictwa ekologicznego i nauki o nadsyłanie propozycji i pomysłów.
Do problemów rozwoju rolnictwa ekologicznego Komisja zamierza wrócić we wrześniu.
W posiedzeniu uczestniczyli: prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Maria Fajger, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego – Grzegorz Hudzik, zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Tadeusz Łączyński, zastępca Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – Magdalena Świderska oraz prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych –
Wiktor Szmulewicz.