Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

09
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

13 września 2017

 

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /STR/ rozpatrzyła informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 2017 r., stwierdzającym niezgodność z konstytucją rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2015 r.
Informację przedstawił dyrektor Departamentu Administracji Publicznej MSWiA – Grzegorz Ziomek.
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka z dniem 1 stycznia 2016 r. utworzono w województwie małopolskim gminę Szczawa (z dotychczasowego obszaru gminy Kamienica), a w województwie podlaskim gminę Grabówka (z dotychczasowego obszaru gminy Supraśl).
W grudniu 2015 r. Rada Ministrów poddała ponownej analizie sprawę utworzenia tych gmin i 28 grudnia wydała rozporządzenie uchylające wcześniejsze rozporządzenie w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka, czyli jeszcze przed jego wejściem w życie.
W dniu 22 marca 2017 r. grupa posłów na Sejm złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucji rozporządzenia uchylającego. Trybunał Konstytucyjny, po rozpatrzeniu wniosku, wyrokiem z dnia 1 czerwca 2017 r. stwierdził niezgodność tego rozporządzenia z art. 7 i 92 Konstytucji.
W opinii Rządowego Centrum Legislacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wprawdzie wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, ale nie mają mocy wstecznej i nie cofają skutków regulacji, której niekonstytucyjność stwierdził TK. W związku z powyższym nie doszło do powstania gminy Szczawa i gminy Grabówka.
Odmienne stanowisko zaprezentowali przedstawiciele Grupy Inicjatywnej powołania gminy Szczawa i gminy Grabówka. Podkreślili oni fakt, że rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. utworzono gminę Szczawa i gminę Grabówka. Ponieważ rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka TK uznał za niezgodne z Konstytucją, proces tworzenia gmin Szczawa i Grabówka został tylko wstrzymany i należy go wznowić.
Po przeprowadzonej dyskusji został złożony projekt dezyderatu do Rady Ministrów o niezwłoczne wznowienie procesu tworzenia gmin Grabówka i Szczawa, z prośbą o jego rozpatrzenie na jednym z najbliższych posiedzeń.