Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

07
Grudzień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

25 października 2017

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /STR/ rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) w zakresie:
– części budżetowej 34 – Rozwój regionalny,
– środków europejskich na finansowanie programów zarządzanych lub koordynowanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju z zał. nr 3, 4, 15, 16, 18,
– części budżetowej 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego (z wyłączeniem subwencji oświatowej),
– części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 4, 8, 23, 32, 42, 45, 47, 51, 58,
– części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
– części budżetowej 86 – Samorządowe Kolegia Odwoławcze.
Po wysłuchaniu dysponentów ww. części budżetowych i przeprowadzeniu dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej w rozpatrywanym zakresie.
Upoważniono posła Grzegorza Wojciechowskiego (PiS) do zaprezentowania powyższego stanowiska na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych.
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju – Jerzy Kwieciński oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Renata Szczęch.